ULUPUNGU LWA KWA KALINDA Na. 5 2016 | Nani Wingamusansamusha nga Muli na Mafya?

Bonse fye tulafwaya Lesa ukulatusansamusha, maka maka nga tuli na mafya. Ino magazine nailanda ifyo Lesa atusansamusha nga tuli na mafya.

ICIPANDE ICIKALAMBA

Bonse Tulafwaya uwa Kutusansamusha

Nani wingamusansamusha nga namufwilwa, namulwala, muli na mafya mu cupo, nelyo incito naipwa?

ICIPANDE ICIKALAMBA

Ifyo Lesa Atusansamusha

Natulande pa ifintu 4 ifyo Lesa abomfya sana pa kusansamusha abantu.

ICIPANDE ICIKALAMBA

Uwingatusansamusha nga Tuli na Mafya

Ifyo abantu bamo basansamushiwe ilyo balekabila sana icisansamushi.

PASHANYENI ICITETEKELO CABO

“Ubulwi bwa kwa Yehova”

Cinshi cayafwile Davidi ukucimfya Galyati? Finshi twingasambilila kwi lyashi lya kwa Davidi?

Bushe Cishinka Davidi Alilwile na Galyati?

Abantu bamo balatwishika nga ca kuti ili ilyashi lya cishinka. Bushe kwaliba ifishinka ifilenga baletwishika?

BAIBOLO ILAALULA ABANTU

Nali Umunkalwe Kabili uwa Lubuli

Cinshi calengele umulumendo umo uwa ku Mexico uwatemenwe sana ulubuli ukwalula imibele yakwe?

Bushe Ubufumu bwa kwa Lesa ni Cinshi?

Abantu abalatontonkanya ifyalekanalekana pa Bufumu bwa kwa Lesa. Nomba finshi amalembo yalanda pa Bufumu bwa kwa Lesa? Nga mwasanga ifyo Baibolo ilanda pa Bufumu bwa kwa Lesa kuti mwapapa sana.

Na Fimbi Ifyo Mwingasanga pa Webu Saiti

Mulandu Nshi Uwa Kupepela? Bushe Lesa Akanjasuka?

Nampo nga Lesa akasuka amapepo yenu nelyo iyo cikashintilila pali imwe.