Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

LOLENI! No. 5 2016 | Bushe ca Cine Yesu e ko Aali?

Fishinka nshi ifya kale ifyabako?

ICIPANDE ICIKALAMBA

Bushe ca Cine Yesu e ko Aali?

Finshi abantu abaliko kale e lyo na ba muno nshiku balandapo pali ili lyashi?

IFILECITIKA MU CALO

Ifilecitika mu Fyalo fya ku America

Abantu abengi mu fyalo fya ku America balasakamikwa sana kabili muli ifi fyalo mwaliba sana ubunkalwe. Bushe ifyo Baibolo ilanda kuti fyatwafwa?

IFINGAAFWA ULUPWA

Mulesambilisha Abana Benu pa Kulaalana

Abana balatendeka ukumfwa amalyashi ya pa kulaalana ninshi bali abaice sana. Finshi mulingile ukwishiba? Finshi mulingile ukucita pa kucingilila abana benu?

Icintu Icipangwa mu Nshila ya Kupapusha

Takwaba icintu icacindama ku fya mweo nga ici. Ni cinshi ici cine? Kabili cinshi calenga cibe icacindama?

IFYO BAIBOLO ISAMBILISHA

Ukutasha

Mu kutasha mwaliba sana ubusuma. Kuti kwamwafwa shani, kabili kuti muletasha shani?

ILYASHI LYA KALE

Aristotle

Ifyo Aristotle alembele balitendeke ukufisambilisha mu macalici ya bashimapepo.

“Inshila Iipya iya Kusambilishishamo!”

Bakafundisha na bantu fye bambi balitemwa sana amavidio ayaba pa jw.org.

Na Fimbi Ifyo Mwingasanga pa Webu Saiti

Uletasha

Kuti walanga shani ukutasha ku bakucitilako ifisuma?