1 Timote 4:1-16

4  Lelo, amashiwi ayafuma ku mupashi wa mushilo yasosa apabuuta ukuti ku ntanshi kukaba inshita+ ilyo bamo bakalufya+ icitetekelo, no kubika amano ku mashiwi ya kulufya ayafuma ku mipashi+ na ku fisambilisho fya fibanda,+  pa mulandu wa bufi+ bwa bantu aba bumbimunda abo kampingu+ wabo afwa, uwaba kwati untu baoca ku cela icakaba;  abakaanya ukuupa,+ abalesha ukulya ifya kulya+ ifyo Lesa alengele+ ukuti ababa ne citetekelo+ kabili abaishiba icine bwino balelya no kutootela.  Umulandu wa kuti conse ico Lesa abumba cisuma,+ kabili takuli ico umuntu afwile ukukaana+ nakalya nga capokelelwa pamo no kutootela,+  pantu icebo ca kwa Lesa ne pepo e filenga ukuti cibe ica mushilo.  Nga ulepanda aba bwananyina aya mano ukaba umubomfi umusuma uwa kwa Kristu Yesu, uuliisha umutima wakwe ku mashiwi ya citetekelo na ye sambilisho+ ilisuma ilyo wakonka nga nshi.+  Awe kaana amalyashi+ ya bufi ayashumfwana ne fya mushilo ayo abanakashi abakote bashimika. Lelo, ulebombesha pa kuti uleipeelesha kuli bukapepa.+  Pantu ukutukusha umubili kwafwa fye panono; lelo bukapepa+ bwafwa mu fintu fyonse,+ pantu muli bukapepa mwaliba isubilo lya kuba no bumi pali nomba e lyo na ku ntanshi.+  Aya mashiwi ya cishinka kabili yalinga ukuyasumina no mutima onse.+ 10  E mulandu wine tulebombesesha nga nshi no kulwisha sana,+ pantu twasubila+ muli Lesa wa mweo, uuli Mupusushi+ wa bantu ba misango yonse,+ maka maka aba cishinka.+ 11  Ulekonkomesha+ ifi fintu no kufisambilisha.+ 12  Wileka umuntu nangu umo asuule ubulumendo bobe.+ Lelo, ube ica kumwenako+ ku batetekela+ mu milandile, mu myendele, mu kutemwa, mu citetekelo, na mu kusanguluka.+ 13  Ilyo nshilaisa, twalilila ukubika amano ku kubelenga+ pa cintubwingi,+ ukukonkomesha, no kusambilisha. 14  Wilekelesha ica bupe+ icaba muli iwe icapeelwe kuli iwe ilyo bakasesema baseseme+ pali iwe kabili ilyo ibumba lya bakalamba lyabikile iminwe+ pali iwe. 15  Uletontonkanya pali ifi fintu;+ ulebikako sana amano, pa kuti bonse balemona ukulunduluka+ kobe. 16  Lyonse uleisakamana we mwine,+ ulesakamana ne fyo ulesambilisha.+ Ikalilila muli ifi fintu, pantu nga wacita ifyo ukaipususha we mwine na balekumfwa.+

Amafutunoti