1 Petro 2:1-25

2  E ico, talukeni ku bubi+ bonse na ku bucenjeshi bonse na ku bumbimunda na ku mufimbila na ku misango yonse iya milandile yabipa.+  Mube kwati tunya utwafyalwa nomba,+ ukulafuluka umukaka+ uwasanguluka uwaba mu mashiwi ya kwa Lesa, e kuti nga mwalanwa uyu mukaka mukule pa kuti mukapusuke,+  kulila fye mwasonda ukuti Shikulu wa cikuuku.+  Ilyo muleisa kuli ena, e kutila ku libwe+ lya mweo, ilyo abantu+ bakeene,+ lelo ilyo Lesa asalile, ilya mutengo,+  na imwe mwe mabwe ya mweo, ninshi mulekuulwa ukuba ing’anda+ ya kwa Lesa pa mulandu wa bushimapepo bwa mushilo, ku kutuulila Lesa amalambo+ ya ku mupashi ayapokelelwa muli Yesu Kristu.+  Pantu calembwa mu Malembo ya Mushilo, ati: “Moneni! ndebika ilibwe mu Sione, ilyasalwa, ilibwe lya pa koona ilya kukuulapo, ilya mutengo; kabili onse uulitetekela takalengwe insoni.”+  E ico, ni kuli imwe aba uwa mutengo, pantu mwalitetekela; lelo ku bashatetekela, “ili line ilibwe ilyo bakakuula bakeene+ e lyaisaba ilibwe ilya pa muulu pa koona,”+  kabili lyaisaba “ilibwe lya kuipununako kabili icilibwe ca kupunwisha.”+ Aba balaipununa pantu tabomfwila icebo ca kwa Lesa. Ici e co babateyanishishe.+  Lelo imwe muli “mushobo uwasalwa, bashimapepo kabili ishamfumu, uluko lwa mushilo,+ abantu bakwe abaibela,+ pa kuti mubile konse konse ubucindami”+ bwa wamwitile ukuti mufume mu mfifi mwingile mu lubuuto lwakwe ulwapesha amano.+ 10  Pantu kale tamwali abantu ba kwa Lesa, lelo nomba muli bantu bakwe;+ tamwabelelwe uluse, lelo nomba mwalibelelwa uluse.+ 11  Mwe batemwikwa, apo muli beni kabili abalebeshi+ ndemukoselesha ukuti muletaluka ku lunkumbwa lwa fifwaya imitima yenu,+ ifi fine e fingalenga ukuti mwiba no mweo.+ 12  Mube ne myendele iisuma mu bena fyalo,+ e pa kuti nelyo balemupontela kwati mulacita ifyabipa, bakesecindika Lesa pa bushiku bwa cipempu+ cakwe pa kumona imilimo+ yenu iisuma. 13  Pa mulandu wa kwa Shikulu, mulenakila+ umuntu onse:+ nampo nga ni mfumu+ pantu e mukalamba pali bonse 14  atemwa abalashi pantu e bo imfumu yapeela amaka ya kukanda abacita ifyabipa no kutasha abacita icisuma.+ 15  Pantu e fyo Lesa afwaya ukuti pa kucita icisuma mutalalike imilandile ya kusabaila iya bawelewele.+ 16  Mube abantungwa,+ nomba mwilabomfya ubuntungwa bwenu nga kabepekesho ka kucitilamo ifyabipa,+ lelo mube nga basha ba kwa Lesa.+ 17  Mulecindika abantu aba misango yonse,+ muletemwa aba bwananyina bonse,+ muleba na katiina kuli Lesa,+ kabili mulecindika imfumu.+ 18  Mwe babomfi ba mu ng’anda mulenakila+ abamwingisha incito no kubabela akatiina,+ mwilacita fye ifi ku basuma beka nangu abanakilila, lelo na ku ba-afya. 19  Pantu umuntu nga ashipikisha ifilenga ubulanda kabili afyengwa pa mulandu wa kutiina Lesa, ninshi Lesa akamupaalilapo.+ 20  Pantu nga mwashipikisha ilyo balemutoba amapi pa mulandu wa kubembuka, busuma nshi mwingamwenamo?+ Lelo nga mwashipikisha mu macushi+ pa mulandu wa kucita icisuma, ninshi Lesa akamupaalilapo.+ 21  Na kuba, ni kuli ici cine Lesa amwitiile, pantu ni mwe Kristu aculiile,+ kabili amushilile ne cilangililo pa kuti mulekonka sana mu ntampulo shakwe.+ 22  Kristu ena tacitile ulubembu,+ kabili tatalile alanda ifya bucenjeshi.+ 23  Ilyo balemutuka,+ ena tabatukilemo.+ Ilyo alecula,+ talebapangila, lelo aleituula fye kuli Lesa+ uwaba no mulinganya mu bupingushi. 24  Ena e wasendele imembu+ shesu mu mubili wakwe pa cimuti ico afwililepo,+ pa kuti tulubuke ku membu+ no kuba abalungami. Kabili “ifilaso fyakwe e fyaundepe imwe.”+ 25  Pantu kale mwali kwati ni mpaanga ishaluba;+ lelo nomba mwalibwelela ku mucemi+ kabili kangalila wa myeo yenu.

Amafutunoti