Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Muleumfwila abo Yehova Asonta

Ilyo abena Israele baali mu matololo, kwali icacitike icaeseshe bucishinka bwabo kuli Yehova. Bushe abena Israele balitwalilile ukumfwila Mose, nelyo bakonkelele Kora uwalekele ukumfwila abo Yehova asontele? Inga abana ba kwa Kora bacitile shani? Ifyacitike pa numa kuti fyatwafwa ukuibebeta no kumona nga tulomfwila abo Yehova asonta.