Davidi atetekele Lesa. Nangu ni lintu alekwata amafya, Davidi aletwalilila ukutetekela Lesa. Moneni ifyo Yehova apaalile Davidi pa mulandu wa kuba ne cishinka kuli ena e lyo ne fyo na ifwe twingapaalwa nga tuleba abacishinka kuli Yehova nga fintu Davidi aali.