SALENI
Amashiwi
Icikope

(Amalumbo 83:18)

 1. 1. Mwe Lesa wa cine

  Mwe bapangile fyonse,

  ’Kufumo muyayaya

  Ni mwebo Yehova.

  Tulomfwe cilumba

  Pa kuba bantu benu.

  Kabili tulabila

  Ubukata bwenu.

  (KORASI)

  Yehova, Yehova,

  Takwaba na umbi.

  Ni mwe Lesa wa mu muulu

  Lyo na pano calo.

  Ni mwe Uwa Maka Yonse;

  Bonse bamwishibe.

  Yehova, Yehova,

  Takwabo waba nga imwe.

 2.  2. Mulalenga twaba

  ’Fyo mulefwaya tube,

  Pantu ishina lyenu

  Ni mwebo Yehova.

  Mwatupeele shina

  ’Lya kuti Inte shenu.

  Tulatasha ukwitwa

  Pe shina ilyenu.

  (KORASI)

  Yehova, Yehova,

  Takwaba na umbi.

  Ni mwe Lesa wa mu muulu

  Lyo na pano calo.

  Ni mwe Uwa Maka Yonse;

  Bonse bamwishibe.

  Yehova, Yehova,

  Takwabo waba nga imwe.