UMUNARA W’UMURINZI—WO KWIGWA Nzeri 2015

Iyi gazeti irimo ibice bizigwa kuva ku itariki ya 26 ukwakira kugeza ku ya 29 Ugushyingo 2015.

Ese uritoza kugera ku gihagararo cya Kristo?

Uko igihe tumaze dukorera Yehova cyaba kingana kose, dushobora gukomeza gukura mu buryo bw’umwuka.

Ese umutimanama wawe uriringirwa?

Reba uko wagufasha gufata imyanzuro myiza mu birebana no kwivuza, imyidagaduro no mu murimo wo kubwiriza.

“Muhagarare mushikamye mu kwizera”

Ni irihe somo tuvana ku byabaye kuri Petero igihe yagendaga hejuru y’amazi?

Yehova atugaragariza urukundo ate?

Ese kwemera ko Yehova agukunda birakugora?

Twagaragaza dute ko dukunda Yehova?

Bikubiyemo ibirenze amarangamutima.

INKURU IVUGA IBYABAYE MU MIBEREHO

Imigisha Yehova yampaye yatumye ubuzima bwanjye burushaho kuba bwiza

Isomere inkuru ivuga imibereho ya Melita Jaracz, wamaze imyaka isaga 50 mu murimo w’igihe cyose ari kumwe n’umugabo we, Ted Jaracz wo mu Nteko Nyobozi.