UMUNARA W’UMURINZI—WO KWIGWA Mata 2014

Iyi gazeti igaragaza ukuntu twagira ukwizera nk’ukwa Mose. Yehova abona ate inshingano z’umuryango, kandi se adufasha ate kuzisohoza?

Twigane ukwizera kwa Mose

Ni mu buhe buryo ukwizera kwatumye Mose ashobora kurwanya irari ry’umubiri kandi agaha agaciro umurimo yakoreraga Yehova? Kuki Mose “yatumbiraga ingororano yari kuzahabwa”?

Ese ureba “Itaboneka”?

Kuba Mose yarizeraga Yehova byamurinze bite gutinya abantu, kandi se byamufashije bite kwizera amasezerano y’Imana? Rushaho kugira ukwizera gukomeye kugira ngo ubone ko Yehova ariho koko, kandi ko yiteguye kugufasha.

INKURU IVUGA IBYABAYE MU MIBEREHO

Umurimo w’igihe cyose​—Aho wanyerekeje

Reba impamvu Robert Wallen avuga ko iyo atekereje ku myaka 65 amaze mu murimo w’igihe cyose, asanga yaragize ubuzima burangwa n’ibyishimo kandi bufite intego.

Nta wushobora kuba umugaragu w’abatware babiri

Hari abimukiye mu mahanga kugira ngo bashake amafaranga menshi. Kujya gushaka akazi mu muhanga bigira izihe ngaruka ku ishyingiranwa, ku bana no ku mishyikirano dufitanye n’Imana?

Gira ubutwari Yehova ni we ugufasha

Ni iki umubyeyi umwe yakoze kugira ngo yongere kugirana imishyikirano myiza n’umugore we n’abana be, nyuma yo kugaruka mu rugo? Yehova yamufashije ate gutunga umuryango we igihe ubukungu bwari bwifashe nabi?

Ese wishimira ko Yehova akwitegereza?

Suzuma uburyo butanu Imana igaragazamo ko itwitaho n’ukuntu twungukirwa no kuba itwitegereza.

Ese wari ubizi?

Mu bihe bya Bibiliya, iyo umuntu yashishimuraga imyenda ye byabaga bisobanura iki?