Onlad karga

Pasensia la, agmi naromog so page ya labay mo.

Mas marakep no igapom lamet ed home page, odino usar mo ray link ed leksab.

Mananap ed JW.ORG

Mananap na saray artikulo tan multimedia ed jw.org.

Bangat na Biblia

Diad saray topic ed sayan seksion, nanengneng mo no akin ya makapantiwala ka ed Biblia tan no panon kan natulongan na saya.

Librarya

Nengnengen so irerekomenda iran publikasyon, video, tan arum ni.

Newsroom

Sankabaloan iran balita tan report nipaakar ed saray Tasi nen Jehova diad interon mundo.

Nipaakar ed Saray Tasi nen Jehova

Ompan anengneng mo la iray Tasi nen Jehova ya manpupulong, abalitaan mo la ira, odino naamtaan mod arum so nipaakar ed sikara. Amtaen ni no siopa ira.