Doorgaan naar inhoud

Wat houdt de komst van Christus in?

Wat houdt de komst van Christus in?

Het antwoord uit de Bijbel

 De Bijbel maakt er tientallen keren melding van dat Christus in de toekomst komt om de mensen die op aarde leven, te oordelen. a Mattheüs 25:31-33 zegt bijvoorbeeld:

 ‘Wanneer de Zoon des mensen [Jezus Christus] gekomen zal zijn in zijn heerlijkheid, en alle engelen met hem, dan zal hij op zijn glorierijke troon plaats nemen. En alle natiën zullen vóór hem vergaderd worden, en hij zal de mensen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. En de schapen zal hij aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand.’

 Deze oordeelstijd zal deel uitmaken van een ‘grote verdrukking’ die ongekend is in de menselijke geschiedenis. Die verdrukking zal eindigen in de oorlog van Armageddon (Mattheüs 24:21; Openbaring 16:16). Christus’ vijanden, die in zijn illustratie worden omschreven als bokken, ‘zullen de gerechtelijke straf van eeuwige vernietiging ondergaan’ (2 Thessalonicenzen 1:9; Openbaring 19:11, 15). In tegenstelling daarmee zullen zijn trouwe volgelingen, de schapen, het vooruitzicht hebben op ‘eeuwig leven’ (Mattheüs 25:46).

Wanneer zal Christus komen?

 Jezus zei: ‘Van die dag en dat uur weet niemand iets af’ (Mattheüs 24:36, 42; 25:13). Maar hij beschreef wel een zichtbaar, samengesteld ‘teken’ waaraan de periode voor zijn komst te herkennen zou zijn (Mattheüs 24:3, 7-14; Lukas 21:10, 11).

Komt Christus met een geestelijk of met een vleselijk lichaam?

 Jezus werd opgewekt met een geestelijk lichaam, dus komt hij als een geestelijk wezen, niet als een vleselijk wezen (1 Korinthiërs 15:45; 1 Petrus 3:18). Daarom kon Jezus op de avond voor zijn dood tegen zijn apostelen zeggen: ‘Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer aanschouwen’ (Johannes 14:19).

Veelvoorkomende misvattingen over de komst van Christus

 Misvatting: Als de Bijbel zegt dat mensen Jezus ‘op de wolken des hemels zien komen’, houdt dat in dat Jezus’ komst zichtbaar zal zijn (Mattheüs 24:30).

 Feit: De Bijbel brengt wolken vaak in verband met iets wat niet zichtbaar is (Leviticus 16:2; Numeri 11:25; Deuteronomium 33:26). God zei bijvoorbeeld tegen Mozes: ‘Ik kom tot u in een donkere wolk’ (Exodus 19:9). Mozes zag God niet letterlijk. Zo komt ook Christus ‘op de wolken’ in die zin dat mensen zijn komst zullen kunnen onderscheiden, ook al is Christus niet zichtbaar.

 Misvatting: De uitdrukking ‘elk oog zal hem zien’, die in Openbaring 1:7 in verband met Christus’ komst wordt gebruikt, is letterlijk bedoeld.

 Feit: In de Bijbel worden de Griekse woorden voor ‘oog’ en ‘zien’ soms gebruikt in de zin van bemerken of begrijpen in plaats van letterlijk zien (Mattheüs 13:15; Lukas 19:42; Romeinen 15:21; Efeziërs 1:18). b De Bijbel zegt dat de opgestane Jezus degene is ‘die in een ontoegankelijk licht woont, die geen der mensen (...) zien kan’ (1 Timotheüs 6:16). De uitdrukking ‘elk oog zal hem zien’ betekent dus dat alle mensen zullen begrijpen dat Jezus degene is die Gods oordeel voltrekt (Mattheüs 24:30).

 Misvatting: De woorden in 2 Johannes 7 laten zien dat Jezus met een vleselijk lichaam zal komen.

 Feit: In dat Bijbelvers staat: ‘Er zijn vele bedriegers tot de wereld uitgegaan, personen die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden.’

 In de tijd van de apostel Johannes ontkenden sommigen dat Jezus als een man met een vleselijk lichaam naar de aarde was gekomen. Zij werden gnostici genoemd. Twee Johannes 7 is geschreven om die valse bewering te weerleggen.

a Hoewel veel mensen voor Christus’ komst de term ‘wederkomst’ gebruiken, staat die term niet in de Bijbel.

b Zie Lexicon Nieuwe Testament (2009), blz. 570 en 586.