Mbela elongelokalunga oshinima sha totwa po kaantu?

AANTU YAMWE OYI ITAALA kutya elongelokalunga olya totwa po kaantu; omanga yalwe taya dhiladhila kutya Kalunga ota longitha elongelokalunga li kwathele aantu ya hedhe popepi naye. Mbela ngoye oto ti ngiini?

SHOKA OMBIIMBELI TAYI TI

Opu na “elongelokalunga lya yela nolya yogoka koshipala shaKalunga Tate.” (Jakob 1:27) Onkee ano, elongelokalunga lya yogoka nenge lyashili, olya za kuKalunga.

SHOKA ISHEWE TATU ILONGO MOMBIIMBELI

  • Opo tu nyanyudhe Kalunga, elongelokalunga oli na okukala lya kankamena koshili yOmbiimbeli. — Johannes 4:23, 24.

  • Elongelokalunga lya kankamena komadhiladhilo gopantu olyo osima yowala kuKalunga. — Markus 7:7, 8.

Mbela osha pumbiwa ngaa okukala oshilyo shelongelokalunga lyontumba?

MBELA OTO TI NGIINI?

  • Eeno

  • Aawe

  • Ngiika

SHOKA OMBIIMBELI TAYI TI

“Tu silathaneni oshimpwiyu, tu kwathathaneni mokuholathana nomokulongelathana uuwanawa. Inatu etha po okugongala pamwe.” (Aahebeli 10:24, 25) Kalunga okwa hala aalongeli ye ya gongale ye li ongundu ya hangana.

SHOKA ISHEWE TATU ILONGO MOMBIIMBELI

  • Mboka taya longele Kalunga oye na okukala haya gongala pamwe ya hangana meitaalo. — 1 Aakorinto 1:10, 11.

  • Iilyo yelongelokalunga ndyoka Kalunga a hokwa oyi holathane muuyuni awuhe. — 1 Petrus 2:17.