Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo  |  No. 4 2016

 IITOPOLWA YI IKOLELELA KOSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA | EHOKOLOLO NKENE OMBIIMBELI YA HUPU

Omolwashike Ombiimbeli ya hupu

Omolwashike Ombiimbeli ya hupu

Ombiimbeli oya hupa, nomolwaashono kunena to vulu oku yi imonena noku yi lesha. Ngele owa hogolola etoloko ewanawa lyOmanyolo, oto vulu okukala nuushili kutya Ombiimbeli ndjoka to lesha oyi shi okwiinekelwa, molwaashoka shoka sha nyolwa mo osha za momanyolo gopetameko. * Mbela omolwaashike Ombiimbeli ya hupu nonando opwa kala iiyonaguli yopaunshitwe, omapataneko ga kwata miiti goku yi hulitha po nosho wo mboka ya li ya kambadhala okulundulula etumwalaka lyayo? Opu na omahokololo omakumithi ge na ko nasha nankene ya hupa. Oshike lela sha simana kombinga yembo ndika?

“Ngashingeyi onda tompwa kutya Ombiimbeli ndjika ndi na omagano ga za kuKalunga”

Aakonakoni oyendji yOmbiimbeli oya thiki pehulithodhiladhilo lya faathana naandyoka lyomuyapostoli Paulus, ngoka a nyola a ti: “Enyolo kehe olya nyolithwa kOmbepo yaKalunga.” (2 Timoteus 3:16) Oyi itaala kutya Ombiimbeli oya hupu molwaashono Oohapu dhaKalunga dhi ikalekelwa nonokutya Kalunga oye mwene a kala noku yi gamena sigo onena. Faizal ngoka a popiwa petameko lyoshifo shika, hugunina okwa tokola okunongonona shoka sha kala tashi popiwa kaantu mokukonakona Ombiimbeli. Shoka a konakona osha li she mu kumitha. Nziya okwi ilongo kutya omalongo ogendji ngoka haga longwa momalongelokalunga gUukwakriste kage mo nando mOmbiimbeli. Natango, okwa li a gumwa kelalakano lyaKalunga li na ko nasha nevi, ndyoka lya popiwa mOmbiimbeli.

Okwa ti: “Ngashingeyi onda tompwa kutya Ombiimbeli ndjika ndi na omagano ga za kuKalunga. Ngele Kalunga oye a shita eshito alihe, mbela ota kala ngaa kee na oonkondo oku tu pa Ombiimbeli noku yi gamena omolwetu? Ngele otwa ti eeno, kungawo otatu ngambeke oonkondo dhaKalunga, ngoka e li Omunakondoadhihe. Ongame nee lye ndi vule okungambeka oonkondo dhaKalunga?” — Jesaja 40:8.

^ okat. 3 Tala oshitopolwa “How Can You Choose a Good Bible Translation?” mOshungolangelo ye 1 Mei 2008.