Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

 IITOPOLWA YI IKOLELELA KOSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA | EHOKOLOLO NKENE OMBIIMBELI YA HUPU

Ombiimbeli inayi vula okuyonuka po

Ombiimbeli inayi vula okuyonuka po

OMAPIYAGANEKO: Oopapilusa nosho wo oopergamendi odho unene dha li hadhi longithwa kaanyoli yOmbiimbeli nokaanyolululi. * (2 Timoteus 4:13) Ongiini iinima mbyoka ya li ya tula moshiponga okuhupa kwOmbiimbeli?

Opapilusa ohayi tuuka, ohayi kanitha olwaala nohayi kulupa wo mbala. Aatseyinawa yiinima yaEgipiti, Richard Parkinson naStephen Quirke oya ti: “Ombapila ndjika ohayi vulu okuninga oondjandjo nontsi. Uuna ya pungulwa, ohayi vulu okuninga oshushi, okulika koombuku nokuupuka wulwe, unene tuu ngele ya fumvikwa.” Oopapilusa dhimwe ndhoka dha ka monika, odha adhika dha dhengwa komutenya, dha ninga oshimuke nodha kulupa.

Opergamendi oya kola yi vule opapilusa, ihe ohayi vulu wo okuyonuka, uuna ya kwatwa uuhethi nenge ya kala yi li pokuma pu na omutenya, oshimuke nenge uupyu. * Opergamendi ohayi lika po kuupuka. Onkee ano, ngele tashi ya koondhingambo ndhoka “osha li oshidhigu okuhupa” ngaashi sha popiwa membo, Everyday Writing in the Graeco-Roman East. Andola Ombiimbeli oya li ya yonuka po, ando netumwalaka lyayo kali po.

NKENE OMBIIMBELI YA HUPU: Ompango yOshijuda oya li ya popi kutya omukwaniilwa kehe na “nyolithe oshifeka shembo lyompango ndjika” momambo gOmbiimbeli gatano gopetameko. (Deuteronomium 17:18) Shimwe ishewe, aanyolululi aanekeka oya li ya nduluka po oondhingambo odhindji methelemumvo lyotango E.N., nomanyolo oga li taga vulu okwaadhika moosinagoga muIsraeli ashihe nomuMakedonia. (Lukas 4:16, 17; Iilonga 17:11) Oshe ende ngiini oondhingambo ndhoka oonkulunkulu dhi kale po sigo okunena?

Oondhingambo dhopEfuta lya sa, odha kala ko omimvo nomimvo, molwaashono odha kala dha tulwa miiyuma yeloya, e tayi pungulwa momakololo pehala lya kukuta

Omutseyinawa gwEtestamendi Epe, gwedhina Philip W. Comfort okwa ti: “Aajuda oya li ya tseyikila okupungula oondhingambo miiyuma yawo nelalakano lyoku dhi kaleka po.” Osha yela kutya Aakriste oya li ya tsikile noku shi ninga omukalondjigilile. Onkee ano, omambo gamwe gOmbiimbeli oga ka adhika miiyuma yeloya mbyoka ya li ya pungulwa momakololo komahala hoka kwa kukuta.

OSHIZEMO: Yimwe yomiitopolwa oyindji yomambo gOmbiimbeli oya kala ko uule womimvo dhi vulithe po 2000 lwaampono, noko yi li sigo onena. Ombiimbeli oyo owala embo ekulu li na omanyolo ga kala ko ethimbo ele.

^ okat. 3 Opapilusa ombapila yokunyolwa ya ningwa momanenge. Opergamendi oya ningwa miipa yiinamwenyo.

^ okat. 5 Pashiholelwa, ombapila yEtseyitho lyEmanguluko lyaAmerika ndjoka ya li ya shainwa pambelewa oya li opergamendi. Oya kala ya pungulwa, meni lyomimvo 250, nokonima oya li natango tayi vulu okuleshwa.