Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo  |  No. 4 2016

 IITOPOLWA YI IKOLELELA KOSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA | EHOKOLOLO NKENE OMBIIMBELI YA HUPU

Ombiimbeli oya hupu, nonando opwa kala omapataneko

Ombiimbeli oya hupu, nonando opwa kala omapataneko

OMAPIYAGANEKO: Aanapolotika naawiliki yomalongelokalunga oyendji oya kambadhala okuhulitha po etumwalaka lyOmbiimbeli. Olundji oya longitha oonkondopangelo dhawo, ya keelele aantu kaaya kale nOmbiimbeli, kaaye yi nyanyangidhe nokaaye yi toloke. Tala kiiholelwa mbika iyali:

  • Momumvo 167 K.E.N. lwaampono: Omukwaniilwa gwokuSeleukia, Antiochus Epiphanes, ngoka a li ta thiminike elongelokalunga lyOshigreka moka mwa li Aajuda, okwa ningi elongekidho oondhingambo dhOmanyolo gOshihebeli adhihe dhi yonagulwe po. Aantu ye oya “hanangula po nokufika po oondhingambo dhompango, kehe mpoka ye dhi adha, noya dhipaga ayehe mboka ya li taya kongo ekwatho nehekeleko mudho.” Omunandjokonona Heinrich Graetz osho a nyola ngawo.

  • Pomimvo dhopokati: Aawiliki yamwe yaKatoolika oya geele mboka ya li taya uvitha kombinga yomalongo gOmbiimbeli pehala lyokuuvitha omalongo gaKatoolika. Aantu mboka ongaashi aahereti naaheni mboka haya longitha omambo gOmbiimbeli pehala lyokulongitha owala embo lyOmapisalomi ndyoka lya li mOshilatina. Olaata yongeleka yimwe oya li ya gandja elombwelo kaantu yalyo ya konge mo aahereti “nuukeka nonuudhiginini . . . ye ya konge momagumbo agehe, momakololo kohi yevi nokehe tuu mpoka tapu fekelwa hapu kala omambo gOmbiimbeli. . . . Megumbo kehe mwa li tamu ka adhika omuhereti oli na okuhanagulwa po.”

Ando aatondi yOmbiimbeli oya li ya pondola oku yi hulitha po, andola netumwalaka lyawo kali po we.

Etoloko lyOmbiimbeli yOshiingilisa yaWilliam Tyndale, olya hupa nonando opwa li omangambeko, efikopo lyOombiimbeli nosho wo okudhipagwa kwe momumvo 1536

NKENE OMBIIMBELI YA HUPU: Omukwaniilwa Antiochus okwa li a kambadhala okutsitsimika oshikonga shomuIsraeli, ihe Aajuda oya li yi ihanena miilando yilwe oyindji. Aalongwantu oya tengeneke kutya methelemumvo lyotango E.N., oopelesenda dha konda 60 dhAajuda odha kala kondje yoshilando shaIsraeli. Aajuda oya kala ya pungula moosinagoga dhawo oondhingambo ndhoka dha faathana naandhoka dha ka kala nokulongithwa komapipi nomapipi mwa kwatelwa wo nAakriste. — Iilonga 15:21.

Pomimvo dhopokati, aaholi yOmbiimbeli oya kondjitha nuupenda omapataneko ngoka noya tsikile okutoloka nokunyanyangidha Omanyolo. Manga eshina lyokutopatopa inali ndulukwa po mokati kethelemumvo eti-15, iitopolwa yOmbiimbeli oyindji otashi vulika ya li momalaka 33. Okuza mpoka, Ombiimbeli oya tolokwa nokunyanyangidhwa shimwe to nyengwa.

OSHIZEMO: Nonando opwa li omapataneko okuza kaakwaniilwa aanankondo nokaawiliki yomalongelokalunga, Ombiimbeli oyo embo ndyoka lya taandela kaaku na we nolya tolokwa unene mondjokonona. Ombiimbeli oya nwetha mo oompango nomalaka giilongo yimwe nosho wo oonkalamwenyo dhaantu omamiliyona.