Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo  |  No. 4 2016

 IITOPOLWA YI IKOLELELA KOSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA | EHOKOLOLO NKENE OMBIIMBELI YA HUPU

Ehokololo ndyoka li na oshilonga

Ehokololo ndyoka li na oshilonga

Ombiimbeli itayi vulu okuyelekanithwa nomambo gomalongelokalunga. Kapu na embo li itaalwa kaantu oyendji ethimbo nuule ngaashi Ombiimbeli. Shimwe ishewe, kapu na embo lya konakonwa nuukeka ngaashi Ombiimbeli nonando aantu otaye yi pe uusama.

Pashiholelwa, aalongwantu yamwe oye na omalimbililo ngele Oombiimbeli ndhoka tu na kunena odha za tuu shili momanyolo gopetameko. Omuprofesoli gumwe gomalongoitaalo okwa ti: “Katu na naanaa uushili ngele omanyolo ngoka tu na oga faathana thiluthilu naangoka gopetameko. Otu na owala Oombiimbeli dhu udha omapuko, ndhoka dha kala nokulundululwa omimvo nomimvo okuza momanyolo gopetameko, nodhindji odha yooloka ko momikalo odhindji.”

Yalwe oya kala ya limbililwa uushili wOmbiimbeli omolwomalongelokalunga moka ya putukila. Pashiholelwa, Faizal okwa li a longwa kuyaandjawo mboka kaaye shi Aakriste kutya Ombiimbeli embo eyapuki, ihe oya kala nokulundululwa. Okwa ti: “Uuna aantu ya hala okupopya nangame kombinga yOmbiimbeli, ohandi kala nde yi limbililwa, molwaashoka kaya li ye na Ombiimbeli yopetameko. Ndjoka ya li ye na oya lundululwa.”

Mbela oshi na ngaa mbudhi kutya nduno Ombiimbeli oya lundululwa nenge hasho? Tala komapulo ngaka: Mbela otatu vulu ngaa okwiitaala omauvaneko omawanawa ge na ko nasha nonakuyiwa ngoka ga popiwa mOmbiimbeli, ngele katu na uushili kutya omo ga li momanyolo gopetameko? (Aaroma 15:4) Mbela oto vulu ngaa okulongitha omakotampango gOmbiimbeli uuna to ningi omatokolo ga simana kombinga yiilonga, yuukwanegumbo nenge yokulongela Kalunga, ngele Ombiimbeli oya nyolwa owala kaantu?

Nonando omambo gOmbiimbeli gopetameko katu ga na, otatu vulu okutala kOombiimbeli dhonale mwa kwatelwa oondhingambo odhindji. Oshe ende ngiini oondhingambo ndhoka dhi kale inaadhi hulithwa po nokuyonuka po pamwe nomanyolo gadho? Ongiini okuhupa kwadho kwa koleke einekelo lyoye li na ko nasha nuushili wOmbiimbeli ndjoka tu na kunena? Tala komayamukulo gomapulo ngoka moshitopolwa tashi landula shi na ko nasha nehokololo lyokuhupa kwayo.