Ibrahim otelo to Isaka luwe ka gidhi e piny Moria

NGIMAWA KOD TIJWA KAKA JOKRISTO–CHENRO MAR CHOKRUOK Mach 2020

Weche Mwanyalo Chako Wuoyogo gi Ji

Weche mwanyalo chako wuoyogo gi ji e wi Yesu Kristo kod misango ma nochiwo.

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

‘Nyasaye Notemo Ibrahim’

Ang’o momiyo Jehova nokwayo Ibrahim ni ochiw wuode kaka misango?

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

Imanyo ne Isaka Dhako

Ranyisi mar jatij Ibrahim puonji ang’o sama idwaro timo yiero moko madongo e ngimani?

NGIMAWA KAKA JOKRISTO

Ibiro Gwelo Jomage?

Gin jomage minyalo gwelo e rapar mar tho Kristo ma wabiro bedogo?

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

Esau Nouso Pokne mar Bedo Wuoyi Makayo

Gin gik mage monego ikaw mapek?

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

Jakobo Noyudo Gueth ma ne En gi Ratiro mar Yudo

Ere kaka Jakobo noyudo gueth ma ne en gi ratiro mar yudo?

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

Jakobo Kendo

Ere kaka kend maru pod nyalo dhi maber kata ka po ni uromo gi pek moko?

NGIMAWA KAKA JOKRISTO

Kaka Wanyalo Medo Lony e Tij Lendo​—Lendo ne Muofni

Ere kaka wanyalo waluwo ranyisi mar Jehova sama waromo gi muofni e alworawa?