Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE | CHAKRUOK 22-23

‘Nyasaye Notemo Ibrahim’

‘Nyasaye Notemo Ibrahim’

22:1, 2, 9-12, 15-18

Lit ma Ibrahim nowinjo ka noikore chiwo Isaka wuode kaka misango konyowa ng’eyo lit ma Jehova ne nigo ka nochiwo wuode Yesu Kristo kaka misango. (Joh 3:16) Weche ma nie kwan matindo 2 puonjowa ang’o e wi hera ma Jehova nigo?

Hera ma Jehova oherowago chwali mondo itim ang’o?​1Ko 6:20; 1Joh 4:11