Jokristo moko budho kanyachiel e piny Myanmar

NGIMAWA KOD TIJWA KAKA JOKRISTO–CHENRO MAR CHOKRUOK Jun 2019

Weche Mwanyalo Chako Wuoyogo gi Ji

Weche mwanyalo chako wuoyogo gi ji e wi kaka wanyalo dak bang’ giko pinyni.

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

“Ngero” Mamulo Ngimawa

Mond Ibrahim ma Sara gi Hagar nochung’ne? Ere kaka ng’erono nyalo konyi?

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

Chenro ma Jehova Oketo kod Kaka Ochopogi

Chenro mar Jehova en ang’o to ere kaka inyalo riwe lwedo?

NGIMAWA KAKA JOKRISTO

Tim Puonjruok Mari e Yo Manyalo Konyi

Ang’o ma wanyalo timo mondo wasom kendo wapuonjre Muma e yo makonyowa moloyo?

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

“Rwakreuru gi Gige Lweny Duto Moa Kuom Nyasaye”

Jokristo gin jolweny. Ndik nying moro ka moro kuom gige lwenygi kod gima ochung’ne.

NGIMAWA KAKA JOKRISTO

Jehova Nyalo Bedo gi Paro Mane?

Ere kaka wanyalo medo ng’eyo dwach Jehova kendo luwe?

MWANDU MA YUDORE E WACH NYASAYE

“Kik Ubed gi Parruok e Wi Gimoro Amora”

E kinde mag gikogi gik ma kelo parruok ng’eny. Ang’o ma nyalo konyi dwoko parruok chien?

NGIMAWA KAKA JOKRISTO

Ti gi Rieko Sama Iyiero Yore mag Manyo Mor

Ere kaka anyalo moro Nyasaye gi yor manyo mor ma ayiero?