Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 NGIMAWA KAKA JOKRISTO

Ti gi Rieko Sama Iyiero Yore mag Manyo Mor

Ti gi Rieko Sama Iyiero Yore mag Manyo Mor

Ang’o momiyo onego wati gi rieko sama wayiero yore mag manyo mor? En nikech sama wayiero movie ma wadwaro neno, thum ma wadwaro winjo, websait ma wadonjoe, buk misomo, kata tugo moro mar vidio, wayiero gik ma biro donjo e pachwa. Yiero ma watimo nyalo miyo wabed gi timbe mabeyo kata maricho. Gima lit en ni, yore mag manyo mor ma yudore kindegi opong’ gi gik ma Jehova osin-go. (Za 11:5; Gal 5:19-21) Mano emomiyo Muma jiwowa ni wadhi nyime yango gik mamiyo Jehova duong’.​—Fil 4:8.

NEURU VIDIO MA WIYE WACHO NI, GIN YORE MAGE MAG MANYO MOR MONEGO AYIER? KAE TO UDWOK PENJO MALUWOGI:

  • Ere kaka tuke mag lweny ma ne Jo-Rumi tugo chon chal gi moko kuom tuke ma yudore e kindegi?

  • Owete gi nyimine e kanyakla nyalo konyo nade rowere mondo oti gi rieko e yiero yore mag manyo mor?

  • Jo-Rumi 12:9 konyowa nade e yiero yore mag manyo mor?

  • Moko kuom yore mabeyo mag manyo mor manie alworau gin mage?