Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 Moa e Giwa Machon

Osekawo Higini 100 Chakre Los Sinema ma Nogero Yie mar Ji

Osekawo Higini 100 Chakre Los Sinema ma Nogero Yie mar Ji

Jal moro ma ne ng’iyo sinema mar “Photo-Drama” e higa 1914 nowacho niya, “Ma be e Owadwa Russell mang’eyogacha adier?”

MA EN higa mar 100 nyaka ne los sinema miluongo ni “Photo-Drama of Creation.” Ne en sinema marabora ma ne olos mondo okony ji obed gi yie ni Muma en Wach Nyasaye. Sinema mar “Photo-Drama” ne olosi mondo okony ji ong’e ni Jehova e Jachwech, nikech kindego ne ipuonjo ji ni gik moko nosieko kendgi, ne ijaro Muma ahinya kendo ne iketo kiawa kabe Nyasaye nitie.

Owadwa Charles T. Russell, ma notelo ne Jopuonjre mag Muma, ne siko manyo yore mabeyo mag lando adiera mag Muma e yo mapiyo. Jopuonjrego nosebedo ka lendo gi bugewa kuom higini mokalo piero adek. Koro ne giyudo paro moro maberie moloyo ma en tiyo gi sinema.

LANDO INJILI KITIYO GI SINEMA

E higini mag 1890 ne ochak nyis ji sinema maonge dwol. Kochakore higa 1903, ne onyis ji sinema moro mar din e kanisa ma ne ni New York City. E higa 1912 kane Russell ochoko chir moloso sinema mar “Photo-Drama,” sinema manyiso piche masudo ne pok ong’ere ahinya. Russell nofwenyo ni tiyo gi sinema e puonjo adiera ne dhi konyo kama duong’ moloyo tiyo gi buge kende.

Sinemano makawo seche aboro nopogi e kidienje ang’wen. Noting’o twege 96 momak machieko kigolo gi jagol-twak ma dwonde nong’ere ahinya e kindego. Thum moro ne ywak gi dwol mapiny sama inyiso pichnigo. Funde molony nong’eyo kiko dwol koda thum e masinde mag phonographs, ka gikiko dwol mondo odhi riat gi piche minyiso kaachiel gi sigendini mag Muma.

“Sinemano ne nyiso weche duto kochakore gi chwech mag sulwe nyaka e giko Higini Aluf Achiel mar Loch Kristo.” —F. Stuart Barnes, ne en jahigini 14 e higa 1914Thousand Year Reign.”—F. Stuart Barnes, age 14 in 1914

Thoth piche mag sinemano ne ing’iewo e studio mag jolok ohala. Jogoro molony mawuok Philadelphia, New York, Paris, koda London nogoro piche duto ma ne itiyogo e sinemano. Owete  moko matiyo Bethel, bende ne goro piche moko miwilogo piche ma ne kethore. E wi mano, jood Bethel bende ne igoyo piche moko e taon mar Yonkers man New York sama gitimo drama mar Ibrahim, Isaka kod malaika ma nogeng’o Ibrahim kik chiw wuode kaka misango.—Chak. 22:9-12.

Ka gichanore e yo mong’ith, owete ma ne otieg maber ne tij nyiso “Photo-Drama”, ne tiyo gi film maborne nyalo chopo mail ariyo, phonograph 26, koda slide chiegni 500

Owadwa moro ma ne tiyo gi Russell nonyiso jondik gasede ni sinemano ne dhi miyo “ji gana gi gana obed gi gombo mar somo Muma moloyo yo moro amora mosegatigo e konyo ji ong’e wach Nyasaye.” Be jotend din ne dhi bedo mamor gi kindano mar konyo joma ne dwaro ng’eyo wach Nyasaye? Ooyo, jotend dinde maluongore ni Jokristo nokwedo sinemano ka moko kuomgi tiyo gi riekni maricho mondo gitam ji kik nene. Jo kanisa moro nong’ado sitima sama ne inyiso sinemano.

Nyimine marwako welo ma ne wuok e kanyakla machiegni, nopogo ji kalatase milionde ma nigi piche manyiso gik mayudore e sinemano

Joma nobiro neno sinemano bende ne omi baj ma nigi picha mar Yesu kapod en rawera. Bajno ne parone jal morwake ni onego obed “ng’at kuwe”

Kata kamano, ji pod ne pong’o kuonde minyisoe “Photo-Drama” maonge chudo. E piny Amerka, ne inyise e taonde machopo 80 pile ka pile. Thoth joma ne biro, ne wuoro ahinya neno sinema ma dhano wuoyoe. Ei sinemano, ne gineno kaka nyathi gweno wuok ei tong’ koda kaka odongo mobed maduong’. Weche sayans ma kindego ne otigo e sinemano mondo ojiwgo ahinya rieko koda lony ma Jehova nigo. Mana kaka ne owach motelo, kane ng’at moro oneno Owadwa Russell ei sinemano kawuoyo e wi “Photo-Drama” ka nochakore, nowacho niya: “Ma be e Owadwa Russell mang’eyogacha adier?”

PUONJO JI MUMA MEDORE E OKANG’ MADUONG’

Januar 11, 1914, ema ne okwong nyisie sinema mar “Photo-Drama” e dala mar New York City, e od sinema mar Joneno mag Jehova

Jasomo moro miluongo ni Tim Dirks ma nolony e weche mag sinema, nowacho ni “Photo-Drama” ema ne en “sinema mokwongo manigi dwol momaki, ma nigi piche masudo kendo nigi rangi mopogore opogore.” Sinembe ma nolos motelone “Photo-Drama,” ne tiyo gi moko kuom yoregi, mak mana ni ok ne ginyal chopo e rang’iny mamalo kaka “Photo-Drama,” to ahinya wuon e puonjo ji Muma. E wi mano, mopogore gi “Photo-Drama,” onge sinema moro amora machielo ma ne one gi ji mang’eny machopo milion ochiko e higa achiel e North America, Ulaya, Australia, koda New Zealand!

“Photo-Drama” ne okwong nyis Januar 11, 1914, e dala mar New York City. Bang’ dweche abiriyo Lweny Mokwongo mar Piny Mangima nochakore. Kata bed ni lweny ne nitie kamano, ji pod ne dhi nyime neno “Photo-Drama,” kendo ne giyudo hoch kuom ng’eyo gweth ma Pinyruoth ne dhi kelo. En adier ni e higa 1914, onge sinema moro amora ma ne inyalo pim gi “Photo-Drama.”

Ne opog owete e grube piero ariyo manyiso “Photo-Drama” e piny North America