Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

George Rollston gi Arthur Willis olo pi e injin mar mtokgi ka gin Northern Territory e higa mar 1933

 Moa E Giwa Machon

“Onge Yo Moro Amora ma Tek Luwo Kata Mabor”

“Onge Yo Moro Amora ma Tek Luwo Kata Mabor”

TARIK 26 dwe mar 3, 1937, chwo moko ariyo mool ne riembo lochgi motimo buru ka gichomo Sydney, Australia. Kuom higa achiel, ne giseriembo mtokano kilomita 19,300, ka gikadho kuonde mosokore kendo ma ndara rachie e piny Australia. Chwo ariyogo ne ok odhi mana bayo. Arthur Willis gi Bill Newlands ne gin jopainia ma jokinda ahinya ma nolando wach maber mar Pinyruoth e gwenge mosokore e piny Australia.

Ka ne higni mag 1920 dhi ka rumo, Jopuonjre mag Muma * manok ma ne nitie Australia noselando wach maber e taonde ma ne nitie e dho nam. Mopogore gi dho nam, kuonde mamoko e piny Australia ne ji nokie kendo kama ne otwo ne lach ahinya mohingo nus mar piny Amerka. Kata kamano, owete nong’eyo maber ni jolup Yesu ne dhi chiwo neno kuome “nyaka kuonde maboyo mogik e tung’ piny,” moriwo kuonde ma ji manok e ma odakie e piny Australia. (Tich 1:8) Kata kamano, ere kaka ne gidhi timo tich maduong’no? Ne gin gi yie motegno ni Jehova ne dhi guedho kinda margi, omiyo, ne gitimo duto ma ne ginyalo.

JOPAINIA CHAKO LENDO

E higa mar 1929, kanyakla mopogore opogore ma ne nitie Queensland kod Western Australia noloso mtokni motegno ma ne gitiyogo e tij lendo e gwenge mosokore. Mtoknigo noket e lwet jopainia ma jokinda ma ne nyalo dhi kodgi kuonde ma chope ne ok yot kendo ma ne nyalo losogi sa asaya ma gikethore. Jopainiago nolendo kuonde mang’eny ma ne pok nolendie nyaka nene.

Jopainia ma ne onge mtokni ne dhi gi ndigni. Kuom ranyisi e higa mar 1932, Bennett Brickell ma ja higni 23 nowuok e taon ma Rockhampton, Queensland, kodhi lendo kuom dweche abich e gwenge mosokore man yo nyandwat mar Queensland. Ne en gi ndiga ma noting’e ongede, lewni, chiemo, kod buge modhuro. Ka ne tiend ndike oti, nodhi mana nyime kogeno ni Jehova ne dhi konye. Notayo ndikeno kuom  kilomita 320 kokalo gwenge ma riyo nosenegoe joma notemo wuodhno. Kuom higni 30 ma noluwo, Owadwa Brickell nolendo kuonde mopogore opogore e piny Australia duto kotiyo gi ndiga, pikipiki, kod mtoka. En e ma nochako lendo e gwenge mosokore mag Jo-Aborijin kendo nokonyo e chako kanyakla mang’eny to mano nomiyo ong’ere ahinya kendo ji mang’eny nomiye luor ndi.

KAKA NE GINYAGORE GI PEK MA NE GIROMOGO

Australia en achiel kuom pinje ma ji tinie kopim gi kuonde mamoko e piny, to ahinya ahinya e gwenge mosokore ma ji mang’eny ok odakie. Mano e momiyo jotich Jehova osetimo kinda mondo gimany ji e alwora mosokorego.

Stuart Keltie gi William Torrington ne gin moko kuom jopainia ma nonyiso kinda ma kamano. E higa mar 1933, ne gikalo pap mar Simpson man gi kuoyo mang’eny mondo gidhi gilend e taon mar Alice Springs, ma nitie e dier Australia. Ka ne mtokgi okethore mochuno ni giweye, Owadwa Keltie ma tiende achiel nochom gi bao nodhi nyime lendo kotiyo gi ngamia! Kindagi ne ok odhi nono nikech ne giromo gi Charles Bernhardt, ma ne nigi otel e stend mar gach reru miluongo ni William Creek. Charles Bernhardt nopuonjore Muma, nouso otendeno, kendo nolendo kende ka en painia kuom higni 15 e gwenge mosokore kendo motwo ahinya e piny Australia.

En adier ni jopainiago ne nyaka bed jochir kendo jokinda ahinya mondo ginyagre gi pek mang’eny ma ne giromogo. Nitie kinde moro ma Arthur Willis gi Bill Newlands nowuotho kilomita 32 kuom jumbe ariyo nikech koth maduong’ nochue ma piny notimo chwodho mang’eny. Nochunogi ni gidhir mtokgi e kwoyo modhurore, hohni motimo kite, kod aoche maonge pi to oting’o kwoyo, ka koni luya chotnegi nikech liet mang’eny. Ka ne mtokgi okethore, ne giwuotho kata riembo ndiga nyaka e taon ma ne ni machiegni kae to girito kuom jumbe mogwaro mondo okel gik milosogo mtoka. Kata obedo ni ne gin gi pek mang’eny kamano, chunygi ne ok ojok. Arthur Willis, bang’e nonwoyo weche ma nondik e gaset mar The Golden Age niya: “Onge yo moro amora ma tek luwo kata mabor ma Joneno mag Jehova ok nyal chope.”

Arthur Willis ikore mondo odhi olend e gwenge mosokore e piny Australia. En e taon ma Perth, Western Australia e higa mar 1936

Charles Harris ma bende osebedo painia kuom higni mang’eny nowacho ni lendo e gwenge mosokorego kod chandruoge ma noromogo nomiyo omedo sudo machiegni gi Jehova. Nomedo wacho niya: “Ngima ber mana ka ng’ato ok opong’o ngimane gi gik mang’eny. Ka Yesu noyie kata mana nindo oko, wan bende onego waluw ranyisineno kapo ni timo kamano ochuno e ka wachop migapwa.” To mano e gima jopainia mang’eny notimo. Wamor ahinya gi kinda ma ne gitimo nikech mano nomiyo wach maber ochopo e Australia duto, kendo ne gikonyo ji mang’eny mondo oriw lwedo Pinyruodh Nyasaye.

^ par. 4 Jopuonjre mag Muma nochako luongore ni Joneno mag Jehova e higa mar 1931.—Isa. 43:10.