OHINGA MAR JARITO—GOCHO MAR PUONJRUOK Oktoba 2013

Sulani nono gik mayudore e chwech manyiso gadier ni Jachwechwa nigi teko koda rieko. E wi mano, puonjri kaka wanyalo dak kaluwore gi kaka Yesu nokwayo e lamo moro.

Ne Gichiwore Giwegi Maonge Achune e Piny Philippines

Som mondo ing’e gimomiyo jomoko oseweyo tijegi, ouso mwandu maggi kendo dhi lendo kuonde maboyo e piny Philippines.

Chwech Nyiso Maler ni Nyasaye Nitie

Ne ane kaka wanyalo konyo jomoko mondo ong’e adiera e wi Jachwech ka gie sechego bende watego yiewa kuome.

‘Tiuru Ne Jehova’ Kaka Wasumbini Moyiego

Ere kaka wanyalo tang’ mondo kik wabed wasumbini mag Satan? Gin gweth mage ma jogo momakore gi Jehova kaka wasumbini mage yudo?

SIGAND NGIMA

Keto Geno Kuom Jehova Osekelonwa Gweth Mogundho

Malcolm gi Grace Allen osetiyone Jehova kuom higini mokalo 75. Som mondo ine ane kaka ne gifwenyo ni Jehova gwedho jogo moketo geno kuome.

Lamo ma ne Oik Maber Puonjowa Ang’o?

Gin puonj mage ma wanyalo yudo kuom lamo mar Jo-Lawi? Ere kaka lamo magwa nyalo bedo ma Nyasaye oyiego?

Dag Kaluwore gi Lamo mar Yesu

Kane Yesu lemo, noketo dwaro mag Jehova obed motelo ne dwaro mage owuon. Ere kaka wanyalo dak kaluwore gi lamono?

Be Inyalo Medo Chiwo Siem ne Ji?

Som mondo ine kaka jomoko osetiyo gi thuolo moro amora ma giyudo mondo gilendne ng’ato ang’ata ma giromogo e wuodhegi mapile.