Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

“Nee Pichani Kaka Ber!”

“Nee Pichani Kaka Ber!”

En nyadidi misegawacho kamano kiwuoro bang’ neno picha moro maber e gaset manyien? Piche mabeyo mayudore e gasedewa kawo kinde mondo olosgi, kuom mano nitie gimomiyo oketgi e gasedewa. Oketgi mondo gikonywa paro e yo matut puonj ma wayudo e gasedego. Ginyalo konyowa ahinya seche ma watimo ikruok ne Puonjruok mar Ohinga mar Jarito kendo seche ma wachiwo dwoko.

Kuom ranyisi, seche ma itimo ikruok ne sula moro, tem nono matut picha moket e chak sulano. Pichano nyiso ang’o? Otudore nade gi wi sula mar puonjruok kod ndiko matayo? Bang’e, par matut kuom kaka pichni mamoko manie sulano otudore gi wach maduong’ ma sulano wuoyoe kod kaka ginyalo konyi e ngimani.

Owadwa matayo Puonjruok mar Ohinga mar Jarito biro miyo jowinjo thuolo mar chiwo paro e wi pichego mondo giwach kaka gitudore gi puonj ma wayudo e sulano kata gima pichego puonjogi e ngimagi. Seche moko weche mondik e bwo picha, nyalo nyiso paragraf mileroe wachno e yo matut. Mano konyo owadwa matayo puonjruok mondo ong’e sama jowinjo onego ochiw paro e wi picha moro. To kuonde maok oket paragraf, owadwano nyalo yiero ni en paragraf mane ma ka ji ochope to ber wuoyo e wi picha moro. Kotimo kamano, to ji duto biro yudo puonj kokalo kuom pichni moketi mondo okonywa ng’eyo e yo matut puonj manie Wach Nyasaye.

Owadwa moro nowacho ni pichni moket e gasedewa chalo gi gik mamedo dhandhu e chiemo. Omiyo sulano bedo gi dhandhu seche misome.