Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

OHINGA MAR JARITO Na. 4 2017 | Ang’o ma Muma Wacho e Wi Ngima kod Tho?

IPARO NADE?

Be Nyasaye ne ochano ni mondo dhano otho? Muma wacho ni, Nyasaye ‘biro yweyo pi wang’ duto oa e wengegi, mi tho ok nobedie kendo.’​Fweny 21:4.

Gasedni lero gima Muma wacho e wi ngima kod tho.

 

COVER SUBJECT

Penjo ma Chando Ji Mang’eny

Nikech ji nigi paro mopogore opogore e wi gima timore ka ng’ato otho, be nitie kama wanyalo yudee dwoko makare e wi wachno?

COVER SUBJECT

Gima Muma Wacho e Wi Ngima kod Tho

Be nitie gimoro madhi nyime bedo mangima sama ng’ato otho? Be wan gi chuny ma ok tho? Jomotho ni kanye?

Ka Watni Migeno Nigi Tuo ma Ok Thiedhre

En ang’o ma joma wedegi ma tuwo ma ok thiedhre omako nyalo timo mondo gihoye kendo girite maber? Ginyalo nyagore nade sama chunygi onyosore?

Elias Hutter Noloko Muma mag Dho Hibrania

Elias Hutter ne en jasomo ma nodak e higni mag 1500 kendo nogoyo Mumbe ariyo e dho Hibrania ma ne beyo ahinya.

Nyukta Matinie Mogik e Dho Hibrania Puonjowa Wach Maduong’

Ang’o ma Yesu ne temo wacho ka nowuoyo e wi nyukta achiel matinie mogik?

Be Piny Nobed Paradiso Adier Koso Wachno en Mana Lek?

Onge kiawa ni chakre chon, dhano osebedo kong’eyo wach paradiso ma ne olal. Be inyalo dwok paradisono kendo?

Ang’o ma Muma Wacho?

Jomoko neno ni parruok en gima pile e ngima dhano. Be parruok chieng’ norum?

Weche Momedore Mayudore e Intanet

Ang’o Momiyo Ji Tho?

Dwoko ma Muma chiwo e wi penjoni hoyowa kendo miyowa geno.