Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

OHINGA MAR JARITO Na. 2 2017 | Be Ing’eyo Mich Maduong’ ma Nyasaye Osemiyowa?

IPARO NADE?

En mich mane maduong’ie moloyo ma Nyasaye osemiyowa?

Muma wacho niya: “Nyasaye nohero piny ahinya mi nochiwo Wuode ma miderma.”Johana 3:16.

Gasedni lero gimomiyo Nyasaye nooro Yesu e piny mondo obi othonwa kod kaka wanyalo nyiso ni wago erokamano nikech michno.

 

COVER SUBJECT

Mich ma Onge Minyalo Pimgo

Muma wuoyo e wi mich ma onge minyalo pimgo, ma en mich ma nyalo miyo joma oyiego oyud ngima ma nyaka chieng’. Be nitie mich minyalo pim gi mano?

COVER SUBJECT

Mich Maduong’ ma Nyasaye Osemiyowa

En ang’o ma nyalo miyo iher mich moro momiyi? Paro wechego e yo matut biro miyo wamed goyo erokamano.

COVER SUBJECT

Go ne Nyasaye Erokamano Kuom Mich Mosemiyowa

Hera mar Kristo chunowa mondo watim ang’o?

Be Jotend Dinde mag Jokristo Onego Osik Maok Okendo?

Dinde mang’eny dwaro ni jotendgi osingre ni ok gibi kendo kata ok bi kendgi. Muma wacho ang’o e wi wachni?

Kaka Ji Nowuok e Tuech Kinde Machon kod Kindegi

E kinde machon, jotich Nyasaye nowuok e tuech mar bedo wasumbini. Kata kamano, gima lit en ni ji mang’eny pod gin wasumbini.

Yud Ber Kuom Konyo Jomoko

Bedo jachiwo konyi kendo konyo jomamoko. Konyo jomoko miyo wabedo gi osiep machiegni kodgi. Ere kaka inyalo konyo jomamoko ka imor?

Ang’o ma Muma Wacho?

Muma wacho ni kinde matek ahinya ne dhi bedo e ndalo mag giko. Be gima Muma nokorono timore e kindewagi?

Weche Momedore Mayudore e Intanet

Ere Kaka Misango mar Yesu Nobedo “Rawar ne Ji Mang’eny”?

Misango mar Yesu kelo warruok kuom richo e yo mane?