Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 WACH MADUONG’ MA GASET WUOYOE | MICH MADUONG’ MA NYASAYE OSEMIYOWA?

Go ne Nyasaye Erokamano Kuom Mich Mosemiyowa

Go ne Nyasaye Erokamano Kuom Mich Mosemiyowa

‘Hera mar Kristo chunowa, nikech ne otho ne ji duto mondo joma ngima kik dhi nyime bedo mangima ne dwachgi giwegi, to ne dwach jalo ma ne othonegi.’2 Jo-Korintho 5:14, 15.

KOMIYI mich ma jaber kendo migeno ahinya, donge ibiro go erokamano? Yesu nonyiso ni goyo erokamano en gima dwarore bang’ ka nosechango chwo moko apar. Tuwo moro marach ma ne ok nyal thiedhore e kindego ne omakogi. Achiel kuom chwo apargo ‘noduogo ka pako Nyasaye gi dwol maduong’.’ Yesu nopenjo niya: “Donge ji apar duto nodoko maler, koso? To kare jomamoko ochikoka ni kanye?” (Luka 17:12-17) Puonj mane ma wayudo kanyo? Yot mondo wiwa owil ma piyo gi gik ma beyo ma jomoko otimonwa!

Misango mar Yesu en mich mopogore gi mich mamoko. En e mich maberie mogik ma Nyasaye osechiwo ne dhano. Kare, inyalo timo ang’o mondo inyis ni igoyo erokamano nikech misangono?

  • Ng’e ng’ama nochiwo misango. Misango mar Yesu ok bi miyo ng’ato ang’ata oyud ngima ma nyaka chieng’ nyamonge. Yesu nowacho kama ka nolemo: “Ma e ngima ma nyaka chieng’, ni ging’eyi in Nyasaye makende mar adier kod jal ma ne ioro, Yesu Kristo.” (Johana 17:3) Ka onyisi ni nitie ng’at moro ma noreso ngimani ka ne pod itin,  donge inyalo dwaro ng’eyo ng’atno e yo matut kod gimomiyo notimoni kamano? E yo ma kamano bende, Jehova Nyasaye nochiwonwa mich mar misango. Odwaro ni mondo ing’eye kendo ibed osiepne. Muma jiwowa kama: “Suduru machiegni gi Nyasaye to en bende nosud iru.”—Jakobo 4:8.

  • Bed gi yie kuom misango. Muma wacho ni “ng’at ma nyiso yie kuom Wuod Nyasaye nigi ngima ma nyaka chieng’.” (Johana 3:36) Ere kaka ng’ato nyalo nyiso ni en gi yie? Ng’ato nyalo nyiso ni en gi yie mana ka okawo okang’ ma dwarore. (Jakobo 2:17) Okang’ kaka mane? Par ane ranyisini: Mich nyalo bedo mar ng’ato sama okawe. E yo ma kamano, wan bende nyaka wayie gi misango ma Nyasaye nochiwonwa. Wanyalo timo kamano nade? Wanyalo timo kamano ka wang’eyo gima Nyasaye dwaro ni mondo watim, kae to watimo gino. * Kwa Nyasaye mondo oweni richoni kendo mondo ibed gi chuny ma onge bura e nyime. Sama ilemo, bed gadier ni jogo duto ma keto yie kuom misangono biro dak gi kuwe kendo ma onge luoro moro amora e kinde ma biro.—Jo-Hibrania 11:1.

  • Dhi e rapar mar tho Yesu. Yesu e ma nochako rapar mar thone ma itimoga dichiel e higa mondo oparnwa kaka Nyasaye nochiwo misango. Ka ne Yesu wuoyo e wi raparno, nowacho kama: “Sikuru ka utimo ma mondo uparago.” (Luka 22:19) Joneno mag Jehova biro timo rapar mar tho Yesu chieng’ Tich Ariyo, April 11, 2017 ka chieng’ osepodho. Raparno biro kawo thuolo mar sa achiel kama kendo wabiro winjo injili ka ileronwa gimomiyo tho mar Yesu ne en gima duong’, kod gueth ma wayudo e kindegi kod ma wabiro yudo e kinde ma biro nikech thoneno. Higa mokalo, ji ma dirom milion 20 e piny mangima nodhi e raparno. In bende wagweli mondo ibi e rapar ma higani nikech mano e yo maber ahinya ma wanyisogo ni wago erokamano nikech mich maberie mogik ma Nyasaye osemiyowa.

^ par. 7 Puonjruok Muma e yo mong’ith e ma nyalo konyowa mondo wang’e Nyasaye kendo bedo gi osiep machiegni kode. Tudri gi Joneno mag Jehova mondo ginyisi kaka inyalo timo kamano, kata inyalo dhi e websait mar www.jw.org/luo.