Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Ombili, epandja olo to kongo ka li wetike.

Ohatu ku ladipike u ye kepandja lokehovelo ile longifa ouyelele oo wa ulikwa pedu.

Omahongo Ombiibeli

Mona omanyamukulo komapulo opaMbiibeli nokumona ekwafo li na sha noukwaneumbo.

Oishangomwa oyo i li kointaneta

Tala oishangomwa kointaneta oyo opo ya tulwa ko nosho yo oyo ya kala ko.

Kombinga yEendombwedi daJehova

Lihonga shihapu kombinga yetu. Tala kutya openi hatu ongala, nghee u na okukwatafana nafye nosho yo nghee to dulu okupula ekonakonombibeli loshali.