Twende kovidio oini

Ombeibela i tja vi ohunga nokuhupa pamwe ngunda amu hi ya kupasana?

Ombeibela i tja vi ohunga nokuhupa pamwe ngunda amu hi ya kupasana?

Eziriro okuza mOmbeibela

 Ombeibela i tja ombango ya Mukuru kokutja ovandu ve “ritjaere oparukaze koruvakiro.” (1 Ovatesalonika 4:3) Embo ndi “oruvakiro” otja tji ra ungurisiwa mOmbeibela, ri kamburira mo omakatukiro worukupo, omahakaeneno womonyama pokati kovarumendu vevari poo ovakazendu vevari, nopokati komurumendu nomukazendu mbe hi ya kupasana.

 Ongwaye Mukuru tje vanga kutja omurumendu nomukazendu ve kupasane indu tji mave vanga okukara noupanga womorusuvero nokuhupa pamwe?

  •   Orukupo rwa za ku Mukuru. Eye we ru uta indu tja eta ovakupasane ovatenga pamwe. (Genesis 2:22-24) Eye ke na pa vanga kutja omurumendu nomukazendu ve kare pamwe nokuhinokukupasana.

  •   Mukuru u tjiwa oviṋa mbi ri ovisemba kovandu. Mukuru wa mema orukupo kutja ru rire orukarerere pokati komurumendu nomukazendu, kokutja ve mune ouwa nokutjevera eṱunḓu arihe. Tara kotjihorera hi. Tjimuna omirari mbi za komutunge mbi raisa kutja mo sokutwa ko vi otjiṋa kumwe kutja tji ungure nawa. Omirari vya Mukuru vi tu raera omuano mu matu yenene okukara nomaṱunḓu wondoṋeno. Omirari vya Mukuru aruhe vi yeta ouwa ku imba mbe vi kongorera.—Jesaja 48:17, 18.

    Tjimuna omurari mbu raisa kutja mo sokuungura vi otjiṋa. Omirari vya Mukuru vi tu raera omuano mu matu yenene okukara nomaṱunḓu wondoṋeno

  •   Omahakaeneno womonyama pendje norukupo mape ya aye eta oumba. Otjotjihorera, ye eta omaṱumbaparero, omitjise mbi za momahakaeneno womonyama, nombameno.

  •   Mukuru wa yandja omahakaeneno womonyama komurumendu nomukazendu kokutja ve yenene okukara novanatje. Mukuru u vara omuinyo otjotjiṋa otjinanḓengu nokukara novanatje otjotjiyandjewa otjihuze. Mukuru u vanga kutja tu kare nondengero kotjiyandjewa tje mokuyozika omirari vye ohunga norukupo.—Ovaheberi 13:4.

 Hapo tjike okukara pamwe komurungu wokukupasana okutara kutja mamu hitasana?

 Kokutja mu kare norukupo rwondoṋeno, kahepero okuhupa pamwe ngunda amu hi ya kupasana. Posi ya, orukupo ru kara nondoṋeno indu ovandu aveyevari tji mave i kumwe nokuungura pamwe okutuurunga omauzeu. a Orukupo ru tjita kutja ovakupasane ve kare noupanga ouwa.—Mateus 19:6.

 Hapo ovakupasane mave yenene vi okukara norukupo oruwa?

 Kape norukupo oruhomonena. Posi ya, ovakupasane mave yenene okukara norukupo rwondoṋeno mokukongorera omirari vyOmbeibela. Tara kovihorera tjiva mbi: