Omapuriro nge purwa i yovandu ovengi ohunga nOvahongonone va Jehova

Ongwaye Ovahongonone va Jehova tji va rundurura oviṋa tjiva mbyaave kambura mo?

Omarundurukiro momazuviro wetu kaye sokututemisa. Povikando ovingi ovakarere va Mukuru morukapitaveze, wina aave hepa okurundurura omazuviro wawo.

Ongwaye Ovahongonone va Jehova tji ve kara nOmariro Omayapuke wa Muhona, nga panguka kozongamburiro zarwe?

Wina ngu ye isanewa Omazemburukiro wOnḓiro ya Jesus, otjo otjitjitwa otjinanḓengu tjinene kOvahongonone va Jehova. Tara komuano Ombeibela mu i hungira ohunga notjitjitwa ho.

Ongwaye Ovahongonone va Jehova tji va rundurura oviṋa tjiva mbyaave kambura mo?

Omarundurukiro momazuviro wetu kaye sokututemisa. Povikando ovingi ovakarere va Mukuru morukapitaveze, wina aave hepa okurundurura omazuviro wawo.

Ongwaye Ovahongonone va Jehova tji ve ha ungurisa otjikoroise momerikotameneno wawo?

Nandarire kutja oweṱe Ovakriste, eṱe katu ungurisa otjikoroise momerikotameneno wetu. Omena raye?

Ovahongonone va Jehova ve isa pi ovimariva okuungura oviungura vyawo?

Eṱe tu nakaura omihunga poo omiano mbi ungurisiwa i yozokereka ozengi.

Orutu Orunane rwOvahongonone va Jehova ovikwaye?

Hapo ouṋepo wOrutu Orunane ovanane votjira tjetu?

Ovahongonone va Jehova ve yandja omerihongero wOmbeibela momuano uṋe?

Ove mo yenene okuungurisa Ombeibela ngamwa aihe indu tji mo rihongo Ombeibela otjari pu nOvahongonone va Jehova. Mo yenene okuṋanga eṱunḓu roye arihe poo omapanga woye okukara pomerihongero woye wOmbeibela.

Ongwaye Ovahongonone va Jehova tji ve ha ungurisa otjikoroise momerikotameneno wawo?

Nandarire kutja oweṱe Ovakriste, eṱe katu ungurisa otjikoroise momerikotameneno wetu. Omena raye?

Ongwaye Ovahongonone va Jehova tji ve kara nOmariro Omayapuke wa Muhona, nga panguka kozongamburiro zarwe?

Wina ngu ye isanewa Omazemburukiro wOnḓiro ya Jesus, otjo otjitjitwa otjinanḓengu tjinene kOvahongonone va Jehova. Tara komuano Ombeibela mu i hungira ohunga notjitjitwa ho.

Hapo Ovahongonone va Jehova ve nOmbeibela yawo oveni?

Okuungurisa Ozombeibela pekepeke maku ku vatere mongonḓononeno yoye yOmbeibela. Omapu yetatu omananḓengu nge tjita kutja o New World Translation of the Holy Scriptures i rire onahepero okuungurisa momakonḓononeno woye.

Hapo Ovahongonone va Jehova ve haṋa poo ve tunga omaṱunḓu?

Ovahongonone va Jehova rumwe kuza ve haṋa omaṱunḓu. Nu hapo Ovahongonone va Jehova ombe eta ohaṋi?

Hapo Ovahongonone va Jehova kave yandjere ozomuvi, omambo poo omaimburiro tjiva?

Omirari viṋe Omukriste mbi ma sokuripurira ko indu tji ma toorora omanyando?

Ongwaye Ovahongonone va Jehova tji ve ha zemburuka omayuva wongwatero?

Ngatu tare koviṋa vine kutja ongwaye Mukuru tje ha tjaterwa i yomayuva wongwatero.

Ongwaye Ovahongonone va Jehova tji ve kara nOmariro Omayapuke wa Muhona, nga panguka kozongamburiro zarwe?

Wina ngu ye isanewa Omazemburukiro wOnḓiro ya Jesus, otjo otjitjitwa otjinanḓengu tjinene kOvahongonone va Jehova. Tara komuano Ombeibela mu i hungira ohunga notjitjitwa ho.

Ovahongonone va Jehova Ovaprotestanta poo indee?

Pe noviṋa vivari mbi pangura Ovahongonone va Jehova kozokereka zarwe nḓe heri ozOkatolika nu nḓe isanewa ozokereka zOvakriste.

Hapo Ovahongonone va Jehova ve nakaura imba mba ri ouṋepo wongamburiro yawo?

Okukondwa kombongo otjiṋa otjinahepero, nu tji yenena okuvatera omundu okukotoka kombongo.