Twende kovidio oini

Ekuruhungi nOmbeibela

Ombeibela i nekuruhungi ehimise ohunga nomuano mu ya tjeverwa, okutorokwa, nomuano mu ya handjaurwa. Nu ozondjivisiro ozombe ze raisa nawa kutja ekuruhungi rOmbeibela ri nouatjiri. Ove mo yenene okumuna kutja Ombeibela ya panguka komambo warwe, kainatja kutja u kambure mu ye.