Twende kovidio oini

Omaziriro komapuriro wOmbeibela

Hapo Ombeibela tjiri i honga tjike? Toorora epuriro rimwe okuza motupa tu tu ri kehi mba.

Rihonga Ombeibela

Ongwaye tji mo sokurihonga Ombeibela?

Ombeibela i vatera ovandu omangete omengi mouye auhe okumuna omaziriro komapuriro omananḓengu mehupo. Ove wina mo vanga okumuna omaziriro komapuriro omananḓengu mehupo poo indee?

Omahongero wetu wOmbeibela ye tjitwa vi?

Mouparanga wouye auhe Ovahongonone vaJehova ve tjiukirwa komahongero wOmbeibela wotjari ngu ve yandja kovandu. Tara komuano omahongero nga mu ye kayendisiwa.

Ningira omahongero wOmbeibela wotjari

Hungirira kepuriro rOmbeibela, poo rihonga ovingi ohunga nOvahongonone va Jehova.