Twende kovidio oini

Ohange nouṋingandu

Indu tji tu nomauzeu, tu muna kutja kamaatu yenene okukara nohange nondjoroka momuinyo. Posi ya Ombeibela ya vatera ovandu ovengi okutjinda omauzeu weyuva arihe, okutjinda omihihamo nozombameno, nokukara nondando mehupo. Ombeibela mai yenene okukuvatera okukara nondjoroka wina.

Ombeibela i rundurura omiinyo vyovandu

Ovandu koṋa akuhe mave serekarere omuano mu va muna omuhunga omusemba mehupo rawo, nomuano mu ve yorokera oupanga ouwa ku na Mukuru.

Eṱunḓu roye mari yenene okurira eṋingandu

Ove mo yenene okukara norukupo neṱunḓu eṋingandu indu tji wa ṱakamisa omirari vyOmbeibela.

Rihonga Ombeibela

Ongwaye tji mo sokurihonga Ombeibela?

Ombeibela i vatera ovandu omangete omengi mouye auhe okumuna omaziriro komapuriro omananḓengu mehupo. Ove wina mo vanga okumuna omaziriro komapuriro omananḓengu mehupo poo indee?

Omahongero wetu wOmbeibela ye tjitwa vi?

Mouparanga wouye auhe Ovahongonone vaJehova ve tjiukirwa komahongero wOmbeibela wotjari ngu ve yandja kovandu. Tara komuano omahongero nga mu ye kayendisiwa.

Ningira omahongero wOmbeibela wotjari

Hungirira kepuriro rOmbeibela, poo rihonga ovingi ohunga nOvahongonone va Jehova.