Twende kovidio oini

OMAWORONGANENO WOTUKONDWA 2020

‘KAREYE NENYANDO ARUHE’!

Norusuvero matu ku ṋanga kokutja u tarere Omaworonganeno wotukondwa womayuva 3 yOvahongonone va Jehova. Rihonga kutja mo yenene vi okukara nondjoroka nandarire kehi yomauzeu.

 

Rihonga ovingi Tarera nai

Tara oviṋa ovipe mbi, ozovidio, omizumbi, omambo nozombuze.

Tara kutja ovikeṋa ovipe

Ozombongarero zombongo zOvahongonone vaJehova

Konḓonona kutja tu woronganena pi nokutja omerikotameneno wetu ye kayendisiwa vi.

Ningira omahongero wOmbeibela wotjari

Muna omahongero wOmbeibela wotjari moiri noruveze ndwa pu kove.

Ozovidio

Tara avihe

Ongwaye tji mo sokurihonga Ombeibela?

Ombeibela i vatera ovandu omangete omengi mouye auhe okumuna omaziriro komapuriro omananḓengu mehupo. Ove wina mo vanga okumuna omaziriro komapuriro omananḓengu mehupo poo indee?

Tarera Ovidio ndji

Ovahongonone vaJehova ovangendu?

Oweṱe ovandu mbu twa za momihoko nomaraka pekepeke, nungwari atuhe twa wana mena rokutja tu nondando imwe. Kombanda yaavihe, eṱe tu vanga okuyozika Jehova, Mukuru ngwa tjanga Ombeibela nu ngu ri Omuute woviṋa avihe. Eṱe tu kondja pu twa yandera okuhorera ku Jesus Kristus nu tu nondjoroka okuisanewa Ovakriste. Atuhe tu ungurisa oruveze rwetu okuvatera ovandu okurihonga ohunga nOmbeibela nOuhona waMukuru. Nu mena rokutja eṱe tu hongonona poo tu hungira ohunga na Jehova Mukuru nOuhona we, eṱe tu tjiukwa otjOvahongonone vaJehova.

Konḓonona orungovi rwetu. Lesa Ombeibela morungovi. Rihonga ovingi ohunga na eṱe nongamburiro yetu.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.