Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Ühiselt ehitatud, et ülistada Jehoovat

Ühiselt ehitatud, et ülistada Jehoovat

 Ühiselt ehitatud, et ülistada Jehoovat

ÜHEL Saalomoni saarel märkasid inimesed uut Jehoova tunnistajate kuningriigisaali. Üks proua ütles: „Meie kirikus toimub palju heategevusüritusi, et kirikule raha koguda. Palume ka oma liikmetel annetada, kuid ikka pole piisavalt raha uue kiriku ehitamiseks. Kust teie raha saate?” Tunnistaja, kellega ta rääkis, vastas: „Me teenime Jehoovat ülemaailmse perena. Meie kogudus ja vennad kõikjal maailmas annetasid uue kuningriigisaali jaoks vajamineva raha. Jehoova on õpetanud meid olema ühtsed kõigis asjus.”

Sa võid märgata Jehoova tunnistajate seas ühtsust kõiges, mida nad teevad, kaasa arvatud tuhandete kuningriigisaalide ehitamine. Ühtsus selliste projektide teostamisel pole sugugi uus. See on eksisteerinud Jumala rahva seas aastatuhandeid. Miks võib nii öelda?

Kogudusetelgi ja templi ehitamine

Jehoova pidas silmas Iisraeli rahvast, kui ta ütles Moosesele üle 3500 aasta tagasi: „Nad tehku mulle pühamu” (2. Moosese 25:8). Jehoova ütles veel selle ehitise kavandite kohta: „Tehke täpselt eeskuju järgi, mida ma sulle näitan, elamu ja kõigi selle riistade mudeli järgi” (2. Moosese 25:9). Seejärel visandas Jehoova üksikasjalikud plaanid ehitise, sisustuse ja selle juurde kuuluvate asjade kohta (2. Moosese 25:10–27:19). Kogudusetelk oli kõigile iisraellastele õige jumalakummardamise keskus.

Me ei tea, kui palju inimesi selle ehitise kallal töötas, kuid kõiki iisraellasi kutsuti üles seda toetama. Mooses ütles neile: „Võtke sellest, mis teil on, Jehoovale tõstelõivu; igaüks, kes heast südamest tahab anda, toogu Jehoovale tõstelõivu.” (2. Moosese 35:4–9). Kuidas iisraellased sellele üleskutsele vastasid? 2. Moosese 36:3 ütleb: „Nemad võtsid Mooseselt vastu kogu tõstelõivu, mida Iisraeli lapsed olid toonud pühamu ehitustööks, mis neil tuli teha. Aga temale toodi igal hommikul veel vabatahtlikke ande.”

Peagi oli tehtud annetusi suurtes kogustes, aga inimesed tõid ikka veel asju juurde. Meistrid, kes tegid tööd, ütlesid lõpuks Moosesele: „Rahvas toob rohkem kui on tarvis selle töö tegemiseks, mida Jehoova on käskinud teha!” Mooses andis korralduse: „Ükski mees ja naine ärgu töötagu enam pühamu tõstelõivu jaoks!” Ja mis oli tulemus? „Tagavara oli küllaldane kogu tööks, mida tuli teha, ja jäi ülegi” (2. Moosese 36:4–7).

Tänu iisraellaste heldekäelisusele sai kogudusetelk aastaga valmis (2. Moosese 19:1; 40:1, 2). Jumala rahvas austas Jumalat sellega, et toetas õiget jumalakummardamist (Õpetussõnad 3:9). Hiljem nad asusid palju suurema ehitusprojekti kallale. Ka sel korral võisid kõik, kes soovisid, sellest tööst osa võtta – ükskõik kas neil oli ehitusoskusi või mitte.

Peaaegu viis sajandit pärast kogudusetelgi  ehitamist hakkasid iisraellased rajama Jeruusalemmas templit (1. Kuningate 6:1). See oli suurejooneline ning alaline kivist ja puidust ehitis (1. Kuningate 5:31, 32). Jehoova andis templiehitusplaani inspiratsiooni kaudu Taavetile (1. Ajaraamat 28:11–19). Kuid ehitustöid valis ta juhtima Taaveti poja Saalomoni (1. Ajaraamat 22:6–10). Taavet toetas seda projekti kogu südamest. Ta soetas kive, palke ja teisi materjale ning annetas suure hulga oma kullast ja hõbedast. Ta innustas ka teisi iisraellasi olema heldekäelised, paludes: „Kes tahaks täna vabatahtlikult ka oma kätt Jehoova heaks täita?” Kuidas rahvas sellele vastas? (1. Ajaraamat 29:1–5.)

Siis kui Saalomon templiehitusega alustas, oli kogutud tuhandeid tonne kulda ja hõbedat. Vaske ja rauda oli nii palju, et seda polnud võimalik kaaluda (1. Ajaraamat 22:14–16). Jehoova abi ja iisraellaste toetusega sai see ehitusprojekt valmis vaid seitsme ja poole aastaga (1. Kuningate 6:1, 37, 38).

„Jumala koda”

Nii kogudusetelki kui ka templit kutsuti „Jumala kojaks” (Kohtumõistjate 18:31; 2. Ajaraamat 24:7). Jehooval pole aga kunagi vaja olnud koda, kus varju leida (Jesaja 66:1). Ta laskis need ehitised rajada inimeste jaoks. Saalomon küsis templipühitsemisel: „Kas Jumal tõesti peaks elama maa peal? Vaata, taevad ja taevaste taevad ei mahuta sind, saati siis see koda, mille ma olen ehitanud!” (1. Kuningate 8:27).

Jehoova ütles prohvet Jesaja kaudu: „Mu koda nimetatakse palvekojaks kõigile rahvastele!” (Jesaja 56:7). Templis toodud ohvrid ja esitatud palved, kaasa arvatud igasugused talitlused, võimaldasid jumalakartlikel inimestel – juutidel ja mittejuutidel – saada Jumalaga lähedaseks. Kummardades Jehoovat tema kojas, said nad temaga sõbraks ning ta kaitses neid. Saalomoni palve templipühitsemisel kinnitab seda. Sa võid lugeda tema südantpuudutavaid mõtteid Jehoovale kirjakohtadest 1. Kuningate 8:22–53 ja 2. Ajaraamat 6:12–42.

Muistne Jumala koda on ammu hävinenud, kuid Jumala Sõna räägib ajast, kui kõik rahvad tulevad kokku, et teenida Jehoovat palju suuremas vaimses templis (Jesaja 2:2). Jumalale on võimalik läheneda ainusündinud Poja  täiusliku ohvri kaudu, mida kujutasid ette templis toodud loomohvrid (Johannese 14:6; Heebrealastele 7:27; 9:12). Jehoova tunnistajad teenivad Jumalat sel üleval viisil ning aitavad paljudel teistel teha sedasama.

Ehitustööd tänapäeval

Jehoova tunnistajad kõikjal maailmas teenivad tõelist Jumalat. Nad moodustavad „vägeva rahva”, mis aina kasvab (Jesaja 60:22). Jehoova tunnistajad kogunevad peamiselt kuningriigisaalides. * Tuhandeid saale juba kasutatakse ning tuhandeid on vaja veel ehitada.

Jehoova tunnistajad „on meeleldi valmis” ehitama kuningriigisaale sinna, kus neist on puudus (Laul 110:3). Sageli jääb aga kohalikel tunnistajatel vajaka ehitusoskustest ning mõned piirkonnad, kus on suur juurdekasv, kannatavad tõsise vaesuse all. Selleks et neid takistusi ületada, pani Jehoova tunnistajate juhtiv kogu 1999. aastal aluse kuningriigisaalide ehitusprogrammile. Selle raames on ehitusoskustega tunnistajad reisinud kaugetesse kohtadesse, et koolitada välja sealseid õdesid ja vendi kuningriigisaalide ehitamiseks. Need õpetatud töölised on seejärel jätkanud ehitustöödega selles piirkonnas. Mida on tänu sellele korda saadetud?

2006. aasta veebruariks oli piiratud ressurssidega maades ehitatud üle 13 000 kuningriigisaali. Loe, mida on öelnud mõningad, kes nüüd kasutavad uusi kogunemispaikasid.

„Koguduse keskmine kohalviibijate arv oli 160. Esimesel koosolekul pärast kuningriigisaali valmimist tõusis see arv 200-ni. Nüüd, pool aastat hiljem, on neil kohalviibijaid 230. On ilmselge, et Jehoova on nende tagasihoidlike, kuid praktiliste saalide ehitustööd õnnistanud.” (Ringkonnaülevaataja Ecuadorist.)

„Aastaid on inimesed meie käest küsinud, millal me ehitame endale sellise kuningriigisaali, nagu on näha meie väljaannetes. Tänu Jehoovale on meil viimaks esinduslik kummardamispaik. Varem pidasime koosolekuid ühe venna kaupluses, kus oli keskmiselt kohal 30 inimest. Esimesele koosolekule uude kuningriigisaali tuli 110 inimest.” (Üks Uganda kogudus.)

„Kaks üldpioneeri ütlesid, et pärast kuningriigisaali ehitamist on palju toredam territooriumil töötada. Inimesed kuulavad meelsamini nii ukselt uksele käies kui ka eraviisil tunnistust andes. Need õed juhatavad praegu 17 piibliuurimist ning paljud õpilased käivad koosolekutel.” (Saalomoni Saarte harubüroo.)

„Pastor, kes elab uue kuningriigisaali lähedal, ütles, et see lisab kogu naabruskonnale väärikust ning kohalikud inimesed on selle üle uhked. Paljud, kes sellest mööda kõnnivad, on teinud märkusi saali ilu kohta. See on andnud vendadele häid võimalusi tunnistuse andmiseks. Üha rohkem inimesi tahab teada saada meie ülemaailmse vennaskonna kohta. Paljusid, kes polnud aastaid koosolekutel viibinud, on see ajendanud jälle korrapäraselt kohal käima.” (Myanmari harubüroo.)

„Üks õde kutsus ehitusplatsile huvitatud mehe, kes elas selle läheduses. Hiljem mees ütles: „Mõtlesin, et töölised ei lasegi mind platsile. Üllatuseks tunnistajad hoopis tervitasid mind lahkelt. Mehed ja naised ei logelenud, vaid töötasid usinalt. Seal valitses üksmeel ja hea õhkkond.” Mees nõustus piibliuurimisega ning hakkas käima koosolekutel. Ta ütles hiljem: „Minu mõtlemine on muutunud. Nüüd,  kui olen Jumala leidnud, ei jäta ma teda enam maha.”” (Colombia harubüroo.)

Meie kõigi toetus on oluline

Kuningriigisaalide ehitamine on oluline osa meie pühast teenistusest. See, kuidas Jehoova tunnistajad on kõikjal maailmas seda tööd toetanud – nii materiaalselt kui ka muul viisil –, on tõesti märkimisväärne. Seejuures peame meeles pidama, et ka teised püha teenistuse valdkonnad on väga vajalikud. Aeg-ajalt võib juhtuda, et kristlased kannatavad loodusõnnetustes ning vajavad meie abi. Piibliteemaliste ajakirjade väljaandmine on väga tähtis, et toetada püha teenistust. Enamik meist on kogenud, kui vägevat mõju võivad avaldada Piiblil põhinevad väljaanded ja raamatud, kui need on sattunud õige meelsusega inimeste kätte. Lisaks on oluline toetada misjonäre ja teisi täisajalisi eriteenijaid. Need ennastohverdavad kristlased teevad palju tööd selle heaks, et kuulutustöö laieneks praegustel viimsetel päevadel.

Need, kes annetasid templiehituse tarvis, olid väga rõõmsad (1. Ajaraamat 29:9). Nõndasamuti toob tänapäeval palju rõõmu see, kui toetame annetustega tõelist kummardamist (Apostlite teod 20:35). Me kogeme seda õnnistust, kui annetame ülemaailmse töö heaks ning seeläbi toetame mitmesuguseid ettevõtmisi, mis on seotud Kuningriigi hea sõnumi kuulutamise ja uute saalide ehitamisega. Jehoova õige kummardamisviis ühendab tänapäeval tunnistajaid suurepärasel viisil. Täitku meid kõiki rõõm, mis tuleneb selle kummardamise toetamisest!

[Allmärkus]

^ lõik 16 Termini „kuningriigisaal” päritolu vaata raamatust „Jehoova tunnistajad – Jumala Kuningriigi kuulutajad” („Jehovah’s Witnesses–Proclaimers of God’s Kingdom”), lk 319. Väljaandjad Jehoova tunnistajad.

[Kast lk 20]

KUIDAS ON VÕIMALIK ANNETADA

ANNETUSED ÜLEMAAILMSE TÖÖ HEAKS

Paljud hoiavad oma sissetulekust alles summa, mille nad panevad annetuskasti pealdisega „Annetused ülemaailmse töö heaks (Matteuse 24:14)”. Igal kuul saadavad kogudused selle summa edasi Jehoova tunnistajate kohalikku harubüroosse.

Vabatahtlikud rahalised annetused võib kanda üle otse Eesti Jehoova Tunnistajate Koguduste Liidu arvelduskontole nr 221001192042, mis asub Hansapangas. Nende annetustega on võimalik vähendada oma maksustatavaid tulusid vastavalt tulumaksuseadusele.

Annetada võib ka ehteid või teisi väärisesemeid. Nende annetustega peaks olema kaasas lühike kiri, mis näitab selgesti, et tegemist on kingitusega.

TINGIMUSLIKUD ANNETUSED

Koguduste Liidule võib erikokkuleppe alusel annetada raha tingimusel, et annetaja vajaduse korral see tagastatakse talle. Täpsema informatsiooni saamiseks tuleks ühendust võtta Koguduste Liiduga juuresoleval aadressil.

PLAANIKOHANE HEATEGEVUS

Lisaks otsestele või tingimuslikele rahalistele annetustele on võimalik ülemaailmse Kuningriigi-kuulutustöö heaks ka muul moel annetusi teha. Võimalused on järgmised:

Kindlustus. Koguduste Liit võidakse nimetada elukindlustuse väljamakse saajaks.

Väärtpaberid. Aktsiaid ja muid väärtpabereid võib Koguduste Liidule annetada otsese kingitusena.

Kinnisvara. Müümiskõlblikku kinnisvara võib Koguduste Liidule annetada kas otsese kingitusena või tingimusega, et kinkijale jääb eluaegne omandiõigus ja et ta võib seda kasutada kuni oma elu lõpuni. Kui keegi kavatseb taolise kinnisvaralepingu sõlmida, peaks ta Koguduste Liiduga eelnevalt ühendust võtma.

Testamendid. Vara või raha võib Koguduste Liidule pärandada ametlikult vormistatud testamendiga. Sel puhul tuleks eelnevalt ühendust võtta Koguduste Liiduga.

Kui soovid eeltoodu kohta lisainformatsiooni, võta Jehoova tunnistajatega ühendust:

Eesti Jehoova Tunnistajate Koguduste Liit

Postkast 1075

10302 Tallinn

Telefon: 651 5200

[Pilt lk 18]

Tänu meie ühisele panusele on võimalik ehitada ilusaid kuningriigisaale kõikjal maailmas

[Pilt lk 18]

Uus kuningriigisaal Ghanas