Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Er det rigtigt at bede til Jomfru Maria?

Er det rigtigt at bede til Jomfru Maria?

 Hvad siger Bibelen?

Er det rigtigt at bede til Jomfru Maria?

MARIA er en kendt skikkelse for de fleste der kender noget til den kristne tro. Bibelen fortæller at den almægtige Gud velsignede denne unge kvinde på en særlig måde ved at vælge hende som mor til Jesus. Omstændighederne omkring Jesu fødsel var helt specielle, for Maria var jomfru da hun undfangede ham. Visse kirker har længe gjort Maria til genstand for særlig ærbødighed. I år 431 fik hun ved koncilet i Efesus titlen „Guds moder“, og mange i dag lærer at de skal bede til hende. *

De der tager deres tro alvorligt, ved at de skal bede til den rette person. Hvad siger Bibelen om det? Skal kristne bede til Jomfru Maria?

„Lær os at bede“

Lukasevangeliet fortæller at en af Jesu disciple sagde til ham: „Herre, lær os at bede.“ Som svar sagde Jesus: „Når I beder, så sig: ’Fader, lad dit navn blive helliget.’“ Også i sin bjergprædiken lærte han sine disciple at bede: „Vor Fader i himlene, lad dit navn blive helliget.“ — Lukas 11:1, 2; Mattæus 6:9.

Det første vi lærer, er altså at bønner, som er en tilbedelseshandling, bør rettes til Jesu Fader, som er Jehova. Ingen steder i Bibelen siges der at vi må tilbede andre end ham. Det stemmer med hvad Moses fik at vide da han modtog De Ti Bud, nemlig at Jehova er „en  Gud der kræver udelt hengivenhed“. — 2 Mosebog 20:5.

Hvad med rosenkransen?

Mange der beder til Maria, har lært at man kan blive velsignet ved at gentage fast formulerede bønner — som for eksempel ave Maria, fadervor og andre bønner. For katolikker „er rosenkransen uden tvivl den mest udbredte form for Mariadyrkelse,“ siger bogen Symbols of Catholicism. Rosenkransen er en andagtsøvelse til ære for Jomfru Maria, men sigter også til den perlekæde der bruges i forbindelse med at tælle bønner. „Fem rækker af ti perler som er adskilt af en enkelt perle, er en opfordring til at bede halvtreds ’ave Maria’, fem ’fadervor’ og fem ’ære være Faderen’,“ oplyser bogen. Lytter Gud med velvilje til oprigtige menneskers gentagelser af bønnen rosenkransen?

Også her kan vi få et pålideligt svar ved at se nærmere på den vejledning Jesus gav sine disciple. Han sagde: „Når I beder, da sig ikke det samme igen og igen, som folk fra nationerne gør, for de mener at de bliver bønhørt fordi de bruger mange ord.“ (Mattæus 6:7) Jesus sagde altså udtrykkeligt at hans disciple skulle undgå at gentage fast formulerede bønner.

’Men lærte Jesus ikke sine disciple at gentage fadervor, som er en del af bønnen rosenkransen?’ vil nogle måske spørge. Det er rigtigt at Jesus gav sine disciple et mønster på en bøn, der siden hen er blevet kendt som fadervor. Men man skal lægge mærke til at han gjorde dette lige efter at han havde advaret mod at ’sige det samme igen og igen’. At det ikke var Jesu hensigt at denne bøn skulle gentages som en udenadlært remse, ses også af at der i de to eksempler på bønnen er forskel på ordlyden. (Mattæus 6:9-15; Lukas 11:2-4) Ved disse to lejligheder bad Jesus en bøn der indeholdt de samme tanker, men uden at bruge præcis de samme ord. Det fører os til den slutning at Jesus ganske enkelt gav os nogle mønstre eller eksempler på hvordan hans disciple kunne bede, og hvad de passende kunne bede om. Og endnu vigtigere, hans ord viste hvem man skal rette sine bønner til.

Respekt for Maria

Bibelen lærer ikke at kristne skal bede til Maria, men det er på ingen måde et udtryk for manglende respekt for den plads hun indtog i forbindelse med gennemførelsen af Guds hensigter. De velsignelser der kommer gennem hendes søn, vil være til evig gavn for alle der vælger at adlyde Gud. Maria sagde selv: „Alle generationer [vil] prise mig lykkelig.“ Og Marias kusine Elisabet sagde om hende at hun var „velsignet . . . blandt kvinder“. Det må man da også sige at hun var. Det var en vidunderlig forret for Maria at blive valgt som den der skulle føde Messias. — Lukas 1:42, 48, 49.

Men Maria er ikke den eneste kvinde i Bibelen der omtales som velsignet. En kvinde ved navn Jael som skred til handling til gavn for Israels folk i fortiden, bliver omtalt som den „mest velsignede blandt kvinder“. (Dommerne 5:24) Jael, Maria og mange andre trofaste gudfrygtige kvinder der nævnes i Bibelen, er bestemt værd at efterligne, men vi bør ikke vise dem særlig ærbødighed.

Maria var en trofast discipel af Jesus. Hun var til stede ved forskellige lejligheder under hans jordiske tjeneste og også da han døde. Efter Jesu opstandelse var hun „vedholdende i bønnen“ sammen med hans brødre. Det giver os grund til at tro at hun ligesom dem blev salvet med hellig ånd på pinsedagen i år 33 og således havde håb om at høre med til brudeskaren som skal herske sammen med Kristus i himmelen. — Mattæus 19:28; Apostelgerninger 1:14; 2:1-4; Åbenbaringen 21:2, 9.

Men intet af dette berettiger os til at bede til Maria. Inderlig bøn er en vigtig del af tilbedelsen af Gud, og kristne tilskyndes til at ’være vedholdende i bønnen’. (Romerne 12:12) Vore bønner skal dog udelukkende rettes til Jehova, gennem Jesus Kristus. — Mattæus 4:10; 1 Timoteus 2:5.

[Fodnote]

^ par. 3 Forestillingen om at Maria er Guds moder, er baseret på den ubibelske treenighedslære, ifølge hvilken Jesus er Gud.