Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvad siger Bibelen?

Bønner som Gud hører

Bønner som Gud hører

„Bliv ved med at bede, og der vil blive givet jer; bliv ved med at søge, og I vil finde; bliv ved med at banke på, og der vil blive lukket op for jer. For enhver der beder, får, og enhver der søger, finder, og for enhver der banker på, vil der blive lukket op.“ — LUKAS 11:9, 10.

DISSE ord, der blev udtalt af Jesus, har fået mange troende til at henvende sig til Gud i bøn med deres problemer og bekymringer i fuld tillid til at han elsker dem og vil sørge for dem. Men nogle bliver skuffede fordi deres bønner tilsyneladende ikke bliver hørt. Hvordan forholder det sig med dig? Føler du at dine bønner er virkningsløse? Hører Gud dine bønner?

Selv om ens bønner tilsyneladende ikke bliver hørt, betyder det ikke at Gud ignorerer dem. Bibelen siger nemlig: „Jehovas øjne hviler på de retfærdige, og hans ører lytter til deres bøn.“ (1 Peter 3:12) Jehova Gud hører altså de retfærdiges bønner, uanset om de bedes højt eller i hjertet. (Jeremias 17:10) Jehova „ransager“ også de tanker og følelser der ligger bag hver eneste bøn der bedes, og som den bedende måske selv kan have svært ved helt at forstå, eller ikke engang er sig helt bevidst. — Romerne 8:26, 27.

Der stilles dog visse krav til ens bønner for at de kan være antagelige for Gud. For det første må de rettes direkte til Gud, ikke til Jesus, til en helgen eller et afgudsbillede. (2 Mosebog 20:4, 5) De bønner man beder, må desuden bedes i Guds søns, Jesu Kristi, navn. (Johannes 14:6) Vil det sige at ens bønner først vil blive hørt af Jesus, som derefter viderebringer budskabet til Gud? Nej, men ved at bede til Jehova i Jesu navn henvender vi os til Gud som Jesu disciple, og vi anerkender at det udelukkende er på grundlag af Jesu offer at vi kan nærme os Gud i bøn. — Hebræerne 4:14-16.

Bønner må endvidere bedes i tro. Apostelen Paulus slog fast: „Uden tro er det umuligt at have [Guds] velbehag, for den der nærmer sig Gud må nødvendigvis tro at han er til og at han belønner dem som ivrigt søger ham.“ (Hebræerne 11:6) Men hvordan ved man om man har en sådan tro? Det svarer bibelskribenten Jakob på med ordene: „Jeg skal vise dig min tro af mine gerninger.“ (Jakob 2:18) Ja, troen skal give sig udslag i gerninger, og gennem disse gerninger viser vi Gud at vi elsker ham og prøver at behage ham.

De der tilbeder Gud, må også være vedholdende i bønnen. Det fremgår klart af Jesu ord i Lukasevangeliet 11:9, 10, der er citeret i indledningen til artiklen. Hvis kun vi beder én gang i forbindelse med et bestemt anliggende, tyder det på at sagen i virkeligheden ikke ligger os særlig stærkt på sinde.

Hvad Gud lover

Uanset hvor tit vi beder, og hvor oprigtige vi er, lever vi i „kritiske tider som er vanskelige at klare“. (2 Timoteus 3:1) Selv om Jesus sagde at hans disciple skulle være lykkelige, sagde han ikke at de ville være fri for problemer. (Mattæus 5:3-11) Hvad han i virkeligheden sagde, var at hans disciple skulle være lykkelige til trods for sorg, sult, tørst og forfølgelse.

Den lykke Jesus talte om, er ikke betinget af at vi lever under fuldkomne forhold. Den skyldes snarere en indre tilfredshed der fylder os fordi vi tjener Gud. Har vi den, kan vi opnå et vist mål af lykke selv i yderst vanskelige situationer. — 2 Korinther 12:7-10.

Når man har personlige problemer

Vil det sige at man ikke kan nævne personlige ting i sine bønner? Vil det for eksempel være nytteløst at bede til Gud om en passende ægtefælle, et godt forhold i familien, et godt helbred eller et råd i forbindelse med ens arbejde? Nej, for selv om Gud ikke lover at gribe mirakuløst ind i vore personlige forhold, vil han give os den nødvendige visdom til at klare dem på bedste måde. Jakob skrev: „Hvis nogen af jer mangler visdom, så lad ham fortsat bede Gud derom, for han giver gavmildt til alle og uden at bebrejde; og den vil blive givet ham.“ (Jakob 1:5) Jehova vil altså vejlede os gennem sin hellige ånd så vi lærer hvordan vi kan anvende Bibelens principper når vi skal træffe afgørelser.

Naturligvis er det ikke den hellige ånd der træffer afgørelserne for os. Nej, vi må selv gøre en indsats. Hvis vi for eksempel har et problem, har vi så undersøgt noget om emnet, sat os godt ind i sagen og prøvet at se den fra forskellige synsvinkler? Det vil være en handling, eller „gerning“, som viser Gud at vi har tro. (Jakob 2:18) Har vi været vedholdende i forsøget på at løse vores problem ved hele tiden at bede om Guds ledelse? (Mattæus 7:7, 8) Har vi omhyggeligt undersøgt de bibelske principper i forbindelse med sagen? Guds ord kan gøre os ’fuldt ud dygtige, fuldt udrustede til enhver god gerning’. — 2 Timoteus 3:16, 17.

Det er rigtigt at Gud til enhver tid kan gribe ind i menneskenes anliggender og fjerne alle deres problemer. Men han har også givet dem en fri vilje; og desværre er der mange som bruger deres frie vilje til at skade andre. Af den grund vil nogle af de problemer vi nævner i vore bønner, først blive løst i Guds nye verden. (Apostelgerninger 17:30, 31) Det kunne dreje sig om noget der sker dér hvor vi bor, såsom kriminalitet eller ligefrem krig; eller det kunne indbefatte trængsler forårsaget af modstandere. (1 Peter 4:4) Vi må erkende at der er visse situationer i denne ugudelige verden som ikke vil blive bedre.

Uanset hvordan det forholder sig, elsker Gud dem der tilbeder ham, og ønsker at hjælpe dem. Når hans rige, som det eneste, udøver sit herredømme over jorden, vil de frygtelige problemer som denne verden lider under, blive fuldstændig fjernet. (Åbenbaringen 21:3, 4) Indtil da må vi blive ved med at bede om Guds hjælp til at klare de vanskeligheder vi kommer ud for i hverdagen. Gør vi det, kan vi være forvissede om at Jehova vil opfylde det løfte han har givet i Esajas 41:10: „Vær ikke bange, for jeg er med dig. Se dig ikke rådvildt om, for jeg er din Gud. Jeg vil støtte dig. Ja, jeg vil hjælpe dig. Ja, jeg vil holde dig fast med min retfærdigheds højre hånd.“