Laktaw ngadto sa video

Kinsa o Unsa “ang Alfa ug ang Omega”?

Kinsa o Unsa “ang Alfa ug ang Omega”?

Tubag sa Bibliya

 “Ang Alfa ug ang Omega” nagtumong kang Jehova nga Diyos, ang Labing Gamhanan. Kini nga ekspresyon makita tulo ka beses sa Bibliya.​—Pinadayag 1:8; 21:6; 22:13. a

Nganong gitawag sa Diyos ang iyang kaugalingon nga “ang Alfa ug ang Omega”?

 Ang alfa ug ang omega mao ang una ug ang ulahing mga letra sa Gregong alpabeto, ang pinulongan nga gigamit sa pagsulat sa parte sa Bibliya nga sagad gitawag ug Bag-ong Tugon, nga naglakip sa basahong Pinadayag. Ang puwesto niini nga mga letra sa Gregong alpabeto gigamit sa pag-ilustrar nga si Jehova lamang ang sinugdan ug ang kataposan. (Pinadayag 21:6) Siya ang Labing Gamhanang Diyos sukad sa panahong walay sinugdanan ug magpabilin nga Labing Gamhanang Diyos hangtod sa hangtod. Siya lang ang Diyos “gikan sa walay sinugdan ngadto sa walay katapusan.”​—Salmo 90:2, Ang Biblia.

Kinsa “ang una ug ang ulahi”?

 Sa Bibliya gigamit ni nga ekspresyon sa pagtumong kang Jehova nga Diyos ug sa iyang Anak, si Jesus, pero sa magkalahi nga kahulogan. Tagda ang duha ka pananglitan.

  •   Sa Isaias 44:6, si Jehova miingon: “Ako ang una ug ako ang ulahi, ug gawas kanako wala nay Diyos.” Gipasiugda dinhi ni Jehova nga siya ang matuod nga Diyos nga walay kataposan; wala nay lain gawas niya. (Deuteronomio 4:35, 39) Busa niini nga kahimtang, ang ekspresyong “ang una ug ang ulahi” parehas ug kahulogan sa “ang Alfa ug ang Omega.”

  •   Dugang pa, ang ekspresyong “ang Una [pro’tos, dili alfa] ug ang Ulahi [e’skha·tos, dili omega]” makita sa Pinadayag 1:17, 18 ug 2:8. Base sa konteksto niini nga mga bersikulo, ang gitumong dinhi namatay ug sa ulahi nabuhi. Busa kini nga mga teksto wala magtumong sa Diyos kay wala man siya sukad mamatay. (Habacuc 1:12) Pero si Jesus namatay ug gibanhaw. (Buhat 3:13-15) Siya ang unang tawo nga gibanhaw nga nahimong imortal nga espiritu sa langit, diin siya nagpuyo karon “hangtod sa kahangtoran.” (Pinadayag 1:18; Colosas 1:18) Human banhawa si Jesus, siya nay tigpamanhaw. (Juan 6:40, 44) Busa siya ang ulahi nga direktang gibanhaw ni Jehova. (Buhat 10:40) Busa niini nga diwa, si Jesus haom nga tawgong “ang Una ug ang Ulahi.”

Ang Pinadayag 22:13 nagpamatuod ba nga si Jesus “ang Alfa ug ang Omega”?

 Wala. Ang nagsulti diha sa Pinadayag 22:13 wala nganli, ug niini nga kapitulo daghan ang nagsulti. Bahin niini nga kapitulo sa Pinadayag, si Propesor William Barclay misulat: “Ang pagkasulat dinhi dili klaro ang pagkasunodsunod; . . . ug sagad lisod kaayong ilhon kon kinsa gyod ang nagsulti.” (The Revelation of John, Tomo 2, Revised Edition, panid 223) Busa “ang Alfa ug ang Omega” sa Pinadayag 22:13 nagtumong sa Persona nga gihatagan niini nga titulo sa ubang teksto sa Pinadayag​—si Jehova nga Diyos.

a Ang ikaupat niini makita sa Pinadayag 1:11 sa King James Version nga Bibliya. Pero gitangtang ni sa kadaghanan sa modernong mga hubad kay dili ni makita sa pinakakaraan nga Gregong mga manuskrito ug dayag nga gidugang ra diha sa ulahing mga kopya sa Balaang Kasulatan.