Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

?Yu Yu Save?

?Yu Yu Save?

?Olsem wanem ol man bifo oli yusum ston blong granem wit?

Long taem bifo, ol man oli yusum wan ston blong granem wit i kam flaoa blong mekem bred. Ol mama mo ol haosgel oli mekem wok ya evri dei. Baebol i talem se noes blong granem wit i wan samting we ol man oli stap harem oltaem.—Eksodas 11:5; Jeremaea 25:10, NW.

I gat sam pija we ol man Ijip bifo oli katem blong soemaot wok ya. Fastaem, oli putum sid long wan bigfala ston. Man we i granem i nildaon klosap long ston ya, mo i holem wan narafala ston long tufala han blong hem. Nao hem i muvum ston ya i go i kam blong granem wit. Wan buk i talem se ston ya i hevi olsem 2 kasem 4 kilo. Sipos oli yusum ston ya blong kilim wan man, man ya bambae i ded wantaem.—Jajes 9:50-54.

I impoten tumas we ol famle oli granem wit evri dei. Taswe, loa blong Baebol i talem se i tabu blong tekemaot ston blong granem wit long wan man. Dutronome 24:6 i talem se: “Sipos wan man i kam askem wan samting long yufala blong i save yusum fastaem, bambae yufala i no mas fosem hem blong i tekem ston ya we hem i stap yusum blong granem wit i givim long yufala olsem saen blong promes blong hem blong givimbak samting ya. Sipos yufala i mekem olsem, hemia i min se yufala i tekemaot samting we hem wetem ol famle blong hem oli laef long hem.”