Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

?Yu Yu Save?

?Yu Yu Save?

?Wanem wok blong wan slef we i bos long taem bifo?

LONG taem bifo, slef we i bos i lukaot long haos o graon blong narafala. Samtaem Hibru mo Grik tok we oli tanem i kam “bos,” i minim wan man blong lukaot o wan maneja.

Taem Josef, we i pikinini blong Jekob, i wok slef long Ijip, masta blong hem i putumap hem i kam bos long haos blong hem. Blong talem stret, man Ijip we i masta blong Josef, i “putum olgeta samting we hem i gat oli stap Iong han blong Josef nomo.” (Jen. 39:2-6) Biaen, taem Josef i kam wan rula long Ijip, hem i putumap wan slef i kam bos long haos blong hem.—Jen. 44:4.

Long taem blong Jisas, plante man oli stap long taon, longwe long prapa graon blong olgeta. Taswe, oli putumap wan bos blong i lukaot long ol man we oli wok long graon blong olgeta.

?Hu i naf blong mekem wok ya blong bos? Wan man Rom bifo we i stap raetem ol buk, nem blong hem Columella, i talem se slef we masta i putumap hem i kam bos, i mas “wan man we i lanem finis blong wok had.” Hem i mas “meksua se ol wokman oli mekem wok blong olgeta, be hem i no mas mekem i strong tumas long olgeta.” Buk ya i gohed i se: “Samting we i impoten moa, se man ya i no mas ting se hem i save evri samting, be hem i mas glad oltaem blong lanem samting.”

Baebol i yusum pijatok blong wan slef we i bos blong soemaot wok we samfala long Kristin kongregesen oli mekem. Taswe aposol Pita i talem long ol Kristin we God i jusum olgeta olsem ol gudfala slef we oli bos, se oli ‘mas givgivhan long olgeta blong soemaot gudfala fasin ya blong hem.’—1 Pita 4:10.

Jisas tu i yusum eksampol blong wan bos long pijatok we i stap long Luk 16:1-8. Mo tu, long profet tok we i tokbaot ol saen we i soemaot se King i stap, Jisas talem se bambae hem i putumap wan “gudfala slef we i waes,” o “gudfala bos we i waes.” Wok blong bos ya i blong gohed blong givim kakae long ol man blong hem long ol las dei. (Mat. 24:45-47; Luk 12:42) Yumi glad tumas se yumi kasem ol save ya we gudfala bos we i waes i givim blong mekem bilif blong yumi i strong.