WEKAP! N. 1 2016 | ?Olsem Wanem Blong Gat Pis Long Famle?

Yu save mekem se i no moa gat raorao long famle mo hom i kam wan sefples blong famle.

STORI BLONG FRAN PEJ

?Olsem Wanem Blong Holemtaet Pis Long Famle?

?Ol waes tok blong Baebol oli save mekem se i gat pis long ol ples we i nogat pis? Yu traem luk toktok blong ol man we oli folem ol advaes blong Baebol.

Taem Wan Famle No Fren i Sik

Taem sikman i mas go luk plante dokta mo slip long hospital, ol samting ya i save mekem hem i harem nogud moa. ?Yu save givhan olsem wanem?

?I GAT WAN MAN WE I WOKEM SAMTING YA?

Bodi i Save Mekem Soa i Kam Gud Bakegen

Sam Moa Samting

?Wanem i Hapen Taem Man i Ded?

?Dedman i save eni samting we i stap hapen raonabaot long hem?