Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone fimbi ifilimo

Inte sha kwa Yehova

Cibemba

Ifyangalo fya mu Baibolo

Kopololeni ifyangalo umwaba amasambililo ayafuma mu malyashi ya mu Baibolo pa kuti musambilile pa fyacitike kale na pa bantu abacindama abo Baibolo yalandapo. Na mavidio ya mu lulimi lwa bankomamatwi nayo epo yaba.

Saleni ululimi mu kabokoshi, no kutinika apaleti Fwayeni pa kuti mumone ifyangalo ifyaba muli ulo lulimi. Lembenimo amashiwi yamo ayaba mu mutwe pa kuti musange ifyangalo mulefwaya.

 

SALENI
Charti
Ifyo ifyebo fyatantikwa

"Tapali Nangu Cimo Icishacitika"