Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Ilyashi pa Nte sha kwa Yehova

Belengeni ilyashi ililenda pa Nte sha kwa Yehova. Kuli ne fyebo ifyo abasambilila amafunde na bakalemba we lyashi bengabomfya.

Tatulingile Ukutiina Ukutucusha

Pa kukumana kwa pa mwaka ukwa mu 2019, munyinefwe Mark Sanderson uwa mwi Bumba Litungulula alandile ilyashi ilyaleti “Cinshi Tulingile Ukulatiina?” Muli lilya lyashi mwali iyi vidio umwali bamunyinefwe na bankashi abo bacushapo mu Russia.

Tatulingile Ukutiina Ukutucusha

Pa kukumana kwa pa mwaka ukwa mu 2019, munyinefwe Mark Sanderson uwa mwi Bumba Litungulula alandile ilyashi ilyaleti “Cinshi Tulingile Ukulatiina?” Muli lilya lyashi mwali iyi vidio umwali bamunyinefwe na bankashi abo bacushapo mu Russia.

Apo Bakalemba we Lyashi Bengafumya Ifyebo

Ilyashi, amalyashi, na mavidio ayapya pa Inte sha kwa Yehova mwi sonde lyonse.

Imilandu ya mu Filye

Imilandu ya mu filye ne nsambu sha Inte sha kwa Yehova mwi sonde lyonse.

IFILECITIKA MWI SONDE LYONSE

Lipoti ya Bubili pa Bulwele bwa Korona

Muli ino lipoti nabalanda pa fyo Yehova aletungulula icilonganino cakwe muli ino nshita iya-afya, kabili nabalanda na pa fyo Yehova aleafwa abacemi ababa no kutemwa pa kuti baletusakamana.

IFILECITIKA MWI SONDE LYONSE

Ifipya pa Bulwele bwa Korona ne fyo Twingacita pa Kuicingilila

Moneni ifyebo ifingamwafwa nga ca kuti mwaponewa no bulwele ku ncende mwikalila.

IFILECITIKA MWI SONDE LYONSE

Ubuteko bwa Slovakia Bwafuuta Umulandu Bwapeele ba Martin Boor pa Numa ya Myaka 90

Icilye ca mu Slovakia califuuta umulandu wa ba Martin Boor, uo babapeele ilyo babakile pa mulandu wa kukaana ukwingila ubushilika.