Belengeni ilyashi ililenda pa Nte sha kwa Yehova. Kuli ne fyebo ifyo abasambilila amafunde na bakalemba we lyashi bengabomfya.