Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Kodi Mboni za Yahova Zimbakhulupira Kuti Cipembedzo Cawo Cokha Ndico Cacadidi?

Kodi Mboni za Yahova Zimbakhulupira Kuti Cipembedzo Cawo Cokha Ndico Cacadidi?

Wanthu omwe ambafuna kwene-kwene kupemphera an’funika kukhulupira kuti Mulungu na Jezu ambabvuma cipembedzo cawoco. Kodi angadakhaliranyi m’cipembedzo cimweco penu bziri lini tenepoyo?

Jezu alibe kutawiriza nzeru yakuti bziripo bzipembebzo bzizinji bzomwe bziri ninga njira zizinji zakuyendesa ku moyo. M’mbuto mwace, iye adati: “Cipata cakupanikizaco, na mseu wakupapatiza ndiwo umbayendesa ku moyo, ndipo mbang’ono-ng’ono omwe ankuugumana.” (Mateu 7:14) Wale omwe ni Mboni za Yahova ambakhulupira kuti augumana mseu umweyo. Bzingadakhala kuti bziri lini tenepoyo, iwo angadanyang’ana cipembedzo cinango.