maswaka

BZOMWE MASWAKA YAMBABVUNZA

Thangwe Ranyi Ndin’funika Kumbabvuma Bzakuphonya Bzangu?

Munthu aliwense ambaphonyesa bzithu, koma ni wense lini omwe ambapfunza pa bzakuphonya bzawobzo.