Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Mitsonkhano ya Mboni za Yahova

Dziwani momwe imbacitikira mitsonkhano yathu. Gumanani mbuto ya mitsonkhano yomwe iri pafupo na imwepo.

Cidziwiso cakubverana na nthawe ino yomwe kuna matenda ya coronavirus (COVID-19): M'mbuto zizinji, mitsonkhano tikuicitira lini pomwe mu Nyumba za Umambo, ndipo tikutsonkhanambo lini m'magulu makulu-makulu. Tenepo, lewalewani na munthu ali-wentse omwe ni Mboni ya Yahova kuti akuuzeni bza mbuto pabodzi na momwe inkucitidwira mitsonkhano. Pakulewa bza nkhani yakupambulika ya msolo wakuti “Kodi Mumbakhulupira Utsogoleri bwa Yani?,” ifepano tin'dzaikha vidiyo pa webisaite kuti mudzaicose ayai kuiwona na pa interneti, mukadzasaya kukwanisa kuyenda ku mtsonkhano.

Igumaneni Mbuto ya Pafupi na Imwepo (opens new window)

Kodi n’Ciyani Cimbacitika pa Mitsonkhano ya Mboni za Yahova?

Mboni za Yahova zimbatsonkhana kawiri-kense pa mdzinga kuti zinamate. (Wahebereu 10:24, 25) Pa mitsonkhanoyi, yomwe wanthu wense wangawonekere, ifepano timbapfunza Bibliya na kupfunzambo momwe tingaphatisire basa bzomwe timbapfunzabzo pa moyo wathu.

Pa mitsonkhano yathuyo, wanthu wangacitembo mbali mwa kupereka mitawiro ninga momwe bzimbacitidwira mu nyumba ya mapfunziro. Mitsonkhanoyo imbayamba, icimala na nyimbo pabodzi na mpembo.

Mun’funika lini kukhala Mboni ya Yahova kuti mutsonkhane nafe. Ifepano timbacemera munthu ali-wense kuti adzatsonkhane nafe. Mitsonkhanoyo njafovolo. Ndipo pambakumbiridwa lini kobiri.