Mbutoyi imbalatiza bzinthu bzakuikhidwa tsapanopa pa jw.org. Kuti mugumane marevista na mabukhu manango yatsapano, ndokoni pa Mbuto ya mabukhu.