Gole liri-lense wanthu azinji pa dziko lense, ambakumbukira infa ya Jezu. Iwo ambacita bzimwebzi thangwe ra kuteweza lamulo iri: ‘Pitirizani kumbacita bzimwebzi pakundikumbukira.’ (Luka 22:19) Cikumbuso comwe cinkubweraci cin’dzacitika pa:

Malinkhuma, Março 31, 2018.

Imwepo munkucemeredwa kuti mudzakhale nafe pa cakucitika cakupambulikaci. Ninga momwe imbakhalira mitsonkhano yathu yense, mtsonkhanoyu ngwa wanthu wense. Mbuto zakukhala ni zafovolo ndipo mun’dzakumbiridwa lini kobiri.