Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Kumbirani Kuti Tidzakuzungireni

Kodi mun’funa kudziwa bzizinji bza m’Bibliya ayai bza Mboni za Yahova? Nembani bzomwe bzikufunika panyansipa kuti mudzazungiridwe na Mboni za Yahova za m’mudzi wanu.

Bzomwe mwanembabzi tin’dzandobziphatisa basa kuti ticite bzomwe mwatikumbirabzi basi.Bzimwebzi bzimbabverana na Mitemo Yathu Yakulewa bza Kusunga Cinsisi pa Nkhani za Anekaciro.

Cidziwiso cakubverana na nthawe ino yomwe kuna matenda ya coronavirus (COVID-19): Ku mbuto zizinji, palibe munthu omwe akuyenda pomwe kukazungira wanthu ayai kucita mitsonkhano pa mbuto ya wanthu azinji. Taphata minyendo, pomwe mukudzaza formulariyoyi, nembani mbogo yanu ya mtedwe ndipo Mboni ya Yahova yomwe iri pafupi na komwe mumbakhalako iti ikupfuwireni mtedwe.