Onani mavidiyo ya maswaka ya madziko yakusiyana-siyana, pomwe ankulewa nkhani zakulewa bza mabvuto pa moyo wawo na bzomwe angacite kuti akhale na moyo wabwino.